skip to main content

Κανονισμός Λειτουργίας και Εκμετάλευσης Αιγιαλού και Παραλίας Δήμου Μυλοποτάμου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ    ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΑΙΓΙΑΛΟΥ  και  ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ   ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΑΡΘΡΟ  1Ο

      Α)    Ο  Δήμος  θα  έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης των ακτών  της διοικητικής του  περιφέρειας εφόσον βέβαια το εκάστοτε  όργανο που έχει την αρμοδιότητα, του παραχωρήσει με απόφασή του το δικαίωμα αυτό.

Β)  Ο Τρόπος μίσθωσης και γενικά ο τρόπος εκμετάλλευσης των ακτών της διοικητικής περιφέρειας  του Δήμου μας θα γίνουν  όπως ορίζει  ο Ν. 2971/2001 , οι διατάξεις του  άρθρου 79 του Ν. 3463 και το  Β.Δ. 11/12-11-1929 περί διοικήσεως δημοσίων κτημάτων.

ΑΡΘΡΟ     2Ο

     Η εκμετάλλευση των ακτών συνίσταται μόνο στην τοποθέτηση ομπρελών , καθισμάτων και σκιάδων καθώς και θαλάσσιων σπορ και ψυχαγωγικών παιγνίων .

 

ΑΡΘΡΟ     3ο

    Η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι για μία τουριστική περίοδο από 15 Μαρτίου έως 15 Νοεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ    4ο

    Α) Ο Δήμος πριν από κάθε ενέργεια  μίσθωσης ακτών θα πρέπει με απόφαση του Δ.Σ. να καθορίζει  τα  προς δημοπράτηση τμήματα των ακτών.

      Β) Σε παρακείμενα  ξενοδοχεία και γενικά   επιχειρήσεις που η ιδιοκτησία τους εφάπτεται με τη γραμμή του αιγιαλού , δύναται να γίνει  με απευθείας παραχώρηση σ’ αυτές χωρίς δημοπρασία εφόσον βέβαια ο γειτνιάζων  επιχειρηματίας – ιδιοκτήτης έχει ζητήσει εγκαίρως την παραχώρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

ΑΡΘΡΟ   5ο

      Οι όροι της  δημοπρασίας συντάσσονται από την Οικονομική   Επιτροπή.

Σ’ αυτούς ρητά θα περιέχονται οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη Δημοπρασία :

  Α) Ο επιλεγόμενος εκμισθωτής υποχρεούται να εφαρμόζει αυστηρά τα άρθρα του παρόντος κανονισμού και τη σχετική σύμβαση.  Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος δικαιούται αυτεπαγγέλτως να διακόψει τη μίσθωση.

  Β) Στη δημοπρασία  θα έχουν προτεραιότητα οι δημότες του Δήμου μας.  Σε περίπτωση που ο Δήμος έχει διαθέσιμα ή αζήτητα τμήματα παραλίας προς δημοπράτηση θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε νέο επαναληπτικό διαγωνισμό και ετεροδημότες.

 Γ) Στη δημοπρασία δεν θα γίνονται  δεκτοί μισθωτές οι οποίοι οφείλουν  στο Δήμο μισθώματα παρελθόντων ετών.

   Επίσης δε θα γίνονται δεκτές ως μισθωτές Εταιρείες ή κοινοπραξίες οποιασδήποτε μορφής, εφόσον θα συμμετέχουν σ’ αυτές πρόσωπα της προηγούμενης παραγράφου.

 

ΑΡΘΡΟ   6Ο

    Σε  καμιά περίπτωση  ο εκμεταλλευτής κάποιου τμήματος  της ακτής δεν θα έχει το δικαίωμα της παραβίασης του κοινόχρηστου χαρακτήρα  της, σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος  θα  κάνει αυτεπαγγέλτως χρήση του άρθρου 5 παρ.(α) του παρόντος κανονισμού.

     Οποιαδήποτε παραχώρηση χρήσης του αιγιαλού μπορεί οποτεδήποτε να ανακληθεί για λόγους γενικότερου συμφέροντος.

 

ΑΡΘΡΟ    7ο

      Α) Ο εκάστοτε εκμεταλλευτής τμήματος ακτής θα πρέπει να εγκαθίσταται μόνο εντός των ορίων του τμήματος της ακτής που έχει ενοικιάσει.

      Β) Τα όρια του τμήματος θα καθορίζονται με τις εκάστοτε αποφάσεις δημοπρασίας των τμημάτων της ακτής ή της απ’ ευθείας παραχώρησης.

     Γ) Για διασφάλιση των ακριβών ορίων των περιοχών οι μισθωτές μπορούν να τοποθετούν ξύλινους διαδρόμους πλάτους 1 μέτρου που θα οδηγούν στη θάλασσα με φροντίδα και δαπάνη του μισθωτή, κατόπιν συνεννοήσεως , υποδείξεως και εγκρίσεως της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ    8ο

    Ο εκάστοτε μισθωτής τμήματος της ακτής θα πρέπει να έχει:

  Α) Την έγκριση του Δήμου και υπογεγραμμένο  από αυτόν και τον μισθωτή σχετικό συμφωνητικό.

  Β) Να έχει επιχείρηση με όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες ( Λιμεναρχείο, Δ.Ο.Υ. Αγρονομία κ.λ.π.) που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της επιχείρησης τις οποίες  θα προσκομίσει στο Δήμο πριν την υπογραφή του συμφωνητικού.

  Γ) Απαγορεύεται αυστηρώς η επινοικίαση  από τον εκμεταλλευτή τμήματος της παραλίας που ενοικίασε για δική του εκμετάλλευση από το Δήμο σε τρίτο πρόσωπο, ακόμα και σε  Α και Β βαθμού συγγενών του. Σε περίπτωση που ο Δήμος  διαπιστώσει τέτοια ενέργεια, από μέρους του αρχικού εκμεταλλευτή, τότε με απόφασή του θα κάνει χρήση του άρθρου 5 παρ.(α) του παρόντος κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ   9ο

    Α) Ο μισθωτής οφείλει πάντοτε να έχει σε εμφανή σημείο του μισθωμένου  χώρου τιμοκατάλογο εγγεγραμμένο στα Ελληνικά και Αγγλικά  με τις προσφερόμενες υπηρεσίες του μισθωτή.

   Β) Το αντίτιμο που θα αναγράφεται στο σχετικό τιμοκατάλογο, θα πρέπει να καθορίζεται από τις Λιμενικές αρχές, ή από τη Δ/νση Τουρισμού Κρήτης.

   Γ) Επίσης ο μισθωτής θα πρέπει να έχει σχετικό διπλότυπο αποδείξεων, παροχής υπηρεσιών, το οποίο θα είναι θεωρημένο από τη  Δ. Ο. Υ. Ρεθύμνης, προκειμένου να αναγράφει το αντίτιμο των  εισπράξεων του.

 

ΑΡΘΡΟ   10ο

   Ο   μισθωτής θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως αυτά  υπαγορεύονται κατά καιρούς από τις Λιμενικές διατάξεις και ανάλογα με τις υπηρεσίες που προσφέρει.

 

ΑΡΘΡΟ  11ο

   Ο  αριθμός των ομπρελών και των καθισμάτων θα πρέπει να είναι καθορισμένος, για κάθε τμήμα, δηλαδή ο μισθωτής θα πρέπει, ανά 9 τ.μ. μισθωμένου χώρου να  τοποθετεί μία ομπρέλα  με δύο ξαπλώστρες  και ένα μικρό τραπεζάκι.

 

ΑΡΘΡΟ  12Ο

    Ο μισθωτής  θα υποχρεούται  να διατηρεί το χώρο που μίσθωσε καθαρό, να συγκεντρώνει και να μεταφέρει τα απορρίμματα εκτός του  μισθωμένου χώρου και να τα αποθέτει στους ειδικούς κάδους του Δήμου.

 Σε περίπτωση παραβίασης του άρθρου αυτού, θα επιβάλλεται πρόστιμο  300,00 €  στον παραβάτη .  Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του  θα γίνεται χρήση του άρθρου 5 παρ. (α) του παρόντος κανονισμού.

 

ΑΡΘΡΟ   13Ο

      Ο μισθωτής τόσο ο ίδιος όσο και το χρησιμοποιούμενο προσωπικό αν υπάρχει  υποχρεούται να είναι κατάλληλα ενδεδυμένο και θα πρέπει να συμπεριφέρεται  ευγενικά στους πελάτες και στους πελάτες-χρήστες ομπρελών και γενικά τους λουομένους.

 

ΑΡΘΡΟ   14Ο

       Ο μισθωτής υποχρεούται να στηρίζει σταθερά τις ομπρέλες και να παίρνει κάθε αναγκαίο μέτρο προστασίας  των λουομένων, όπως  και την προειδοποίηση αυτών  από τους θαλάσσιους κινδύνους.  Επίσης πρέπει να διατηρεί σε άριστη κατάσταση  και εμφάνιση τα προσφερόμενα στοιχεία (ομπρέλες, ξαπλώστρες κ.λ.π.).

 

ΑΡΘΡΟ   15Ο

   Ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τις ζημιές που ενδεχομένως προκληθούν στον εξοπλισμό του μισθωτή από οποιοδήποτε λόγο και αιτία.

 

ΑΡΘΡΟ     16Ο

    Α)  Απαγορεύεται η αντιδικία του μισθωτή με τρίτους για θέματα που συσχετίζονται με την εκμετάλλευση του παραλιακού τμήματος.   Σε τέτοια περίπτωση ο μισθωτής θα έχει την υποχρέωση να απευθύνεται με αίτησή του προς το  Δήμο προκειμένου να του δοθεί λύση που να διασφαλίζει τα δικαιώματά του.

    Β)  Ο μισθωτής οφείλει να δέχεται τις υποδείξεις του Δήμου.

 

ΑΡΘΡΟ    17Ο

Α) Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στο Ταμείο του Δήμου σε τρεις δόσεις, όπως παρακάτω:

Α΄ δόση ίση με το  20% του μισθώματος έως την 31η Μαϊου κάθε έτους.

Β’ δόση ίση με το 40% του μισθώματος έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους.

Γ΄δόση  ίση με το 40% του μισθώματος έως την 30η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, οπότε και επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας.

Β) Καθυστέρηση πέραν των πέντε (5) ημερών από τις ημερομηνίες «Α», «Β» και «Γ» συνιστά λόγο άμεσης καταγγελίας και λύσης της σύμβασης.

Συνέπεια αυτού θα είναι η κατάπτωση  της Εγγυητικής Καλής λειτουργίας εις ολόκληρον   υπέρ του Δήμου , η αποβολή του μισθωτή από το χώρο και η υπογραφή σύμβασης με το δεύτερο πλειοδότη στην τιμή που προσέφερε ο πρώτος.

 Εάν δεν υπάρχει δεύτερος θα αποφασίζει ο Δήμος για την εκμετάλλευση του τμήματος.

Γ) Επίσης καταπίπτει η Εγγυητική Επιστολή καλής λειτουργίας υπέρ του Δήμου αν ο μισθωτής δεν συμμορφώνεται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και της σχετικής Σύμβασης.

Η διαδικασία κατάπτωσης της Εγγυητικής για την περίπτωση μη καταβολής της δόσης , γίνεται με απλή Επιστολή του Δήμου προς το φορέα έκδοσής της.

Σχετική μνεία αποδοχής του όρου από τον Εγγυοδοτικό φορέα θα γράφεται στο κείμενο της Εγγυητικής Επιστολής.

 

ΑΡΘΡΟ    18Ο

   Α) Προκειμένου οι δημότες, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου και αν υπάρχουν ετεροδημότες που θέλουν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό  εκμίσθωσης των τμημάτων της ακτής, θα πρέπει, πριν την έναρξη του διαγωνισμού, να καταθέσουν στην Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή Γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο  Μυλοποτάμου για τον εξής σκοπό:

   Συμμετοχή στο διαγωνισμό εκμίσθωσης τμήματος ακτής, για την εκμετάλλευση αυτού  με θαλάσσια μέσα αναψυχής, και  συγκεκριμένα για το τμήμα……………………………………………..

   Β) Το ποσό της εγγυητικής επιστολής καθορίζεται ως εξής:

Το 10% της αρχικής τιμής του προς δημοπρασία τμήματος ( δηλαδή αν ο Δήμος για το  Α τμήμα έχει καθορίσει σαν τιμή εκκίνησης του πλειοδοτικού διαγωνισμού

το ποσό των 1.000,00 € η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να είναι ποσού  100,00 € .

   Γ) Για κάθε δημοπρατούμενο τμήμα απαιτείται ξεχωριστή εγγυητική επιστολή με το ανάλογο ποσό, που  προκύπτει  από την τιμή εκκίνησης της πλειοδοσίας, του συγκεκριμένου  τμήματος.

   Δ) Μετά το πέρας του διαγωνισμού και μετά την ανάδειξη των εκμεταλλευτών, η εγγυητική επιστολή θα παρακρατείται από το Δήμο και θα επιστρέφεται στον κάτοχό της μετά την υπογραφή του σχετικού  συμφωνητικού, εκμίσθωσης, από τον  πλειοδότη και το Δήμο.

   Ε) Το συμφωνητικό εκμίσθωσης θα πρέπει να υπογραφεί το αργότερο  εντός 15 ημερών  μετά την διεξαγωγή του διαγωνισμού. Σε περίπτωση  που ο  πλειοδότης δεν προσέλθει στο Δημοτικό Κατάστημα για τη σύναψη  και υπογραφή  του παραπάνω συμφωνητικού, εντός του συγκεκριμένου  χρονικού ορίου, τότε δεν έχει  το δικαίωμα  εκμετάλλευσης  της παραλίας.

     Ο Δήμος εισπράττει για λογαριασμό του την εγγυητική  επιστολή, και δημοπρατεί  εκ νέου  το συγκεκριμένο τμήμα και στη νέα δημοπρασία  δεν έχουν  δικαίωμα συμμετοχής  όσοι αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση.

ΣΤ) Κατά την υπογραφή του συμφωνητικού ο μισθωτής υποχρεούται :

α) Να προσκομίσει στο Δήμο Εγγυητική Επιστολή ή επιταγή εκδόσεως του καλής Λειτουργίας του χώρου και εξόφλησης των υποχρεώσεων του  ίση με το 80% του μισθώματος που θα έχει προκύψει από τον διαγωνισμό.

β) Να καταβάλλει το 20% του μισθώματος στο Ταμείο του Δήμου για την εξόφληση του υπολοίπου ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 17 του παρόντος οργανισμού.

 

ΑΡΘΡΟ   19ο

       Α) Σε ότι αφορά τα τμήματα της ακτής  που γειτνιάζουν με  ξενοδοχεία ή λοιπές   επιχειρήσεις, που η ιδιοκτησία τους  εφάπτεται με τη γραμμή αιγιαλού, όπως συγκεκριμένα ορίζει το  άρθρο 4 παρ. (β) του παρόντος κανονισμού  ΔΥΝΑΤΑΙ  η παραχώρηση να γίνει απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. (γ) του παρόντος  άρθρου.

     Β) Το μήκος του  τμήματος της ακτής μπροστά από τις   Επιχειρήσεις θα είναι  ίσο ή μικρότερο , από το μήκος  της πρόσοψης της επιχείρησης και σε καμιά περίπτωση η επιφάνεια της δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 τ.μ.

    Γ) Στην ισχύουσα περί δημοσίων κτημάτων νομοθεσία δεν ορίζεται ως κριτήριο για την παραχώρηση  απλής χρήσης αιγιαλού , η πρόσοψη της Επιχείρησης , ούτε η δυναμικότητα της ξενοδοχειακής επιχείρησης σε κλίνες.

     Δ)  Tο μίσθωμα θα καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ε)Οι  ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες  που η ιδιοκτησία τους εφάπτεται με τη γραμμή αιγιαλού και ενδιαφέρονται για την εκμετάλλευση  του τμήματος της παραλίας έμπροσθέν τους  θα πρέπει να καταθέτουν  σχετική αίτηση γνωστοποίησης στον Δήμο, μέχρι την  20η Φεβρουαρίου έκαστου έτους. Σε περίπτωση  μη κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στην καθορισμένη ημερομηνία ο Δήμος και χωρίς καμία  ειδοποίηση θα δημοπρατήσει τα παραλιακά αυτά τμήματα. Στον παραπάνω διαγωνισμό  θα έχουν βέβαια δικαίωμα συμμετοχής και οι παραπάνω.

ΣΤ) Οι παραπάνω επιχειρήσεις οφείλουν μέχρι  20 Φεβρουαρίου κάθε έτους , μαζί με την αίτηση να καταθέτουν Δημοτική  Ενημερότητα και  κατά  την  υπογραφή της σύμβασης να καταθέτουν    Εγγυητική Επιστολή ή Επιταγή εκδόσεως τους, καλής Λειτουργίας  του χώρου και εξόφλησης των υποχρεώσεων του ίση με το 80% του μισθώματος όπως αυτό θα διαμορφωθεί  κατά τα οριζόμενα στην παρ «Δ» του παρόντος άρθρου

ΑΡΘΡΟ       20ο

     Α) Σε εφαρμογή  του άρθρου 4 παρ.(α) του παρόντος κανονισμού του Δήμου εφόσον θα έχει ελεύθερα προς δημοπράτηση τμήματα της παραλίας, με απόφαση του Δ.Σ. εκάστου έτους θα  γνωστοποιεί την προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού, τον τρόπο διεξαγωγής αυτού, τα δημοπρατούμενα τμήματα, με ακριβή στοιχεία προσδιορισμού τους και με την τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, που θα διαφέρει  κατά κατηγορία  δημοπρατούμενου τμήματος.

     Β) Μετά την εφαρμογή του παραπάνω άρθρου αρμόδια για την  διεξαγωγή και κατακύρωση της δημοπρασίας, θα είναι  η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ     21ο

     Οι μισθωτές  οφείλουν να τηρούν  τις σχετικές  αποφάσεις  του Λιμεναρχείου Ρεθύμνης για τις παραλίες, όπως αυτές εκδίδονται κάθε χρόνο.

ΑΡΘΡΟ    22ο

Ο Δήμος οφείλει να έχει τοποθετημένα σε προκαθορισμένα σημεία

Α) Ιστούς έπαρσης σημαιών προειδοποίησης για την κατάσταση της θάλασσας  για ασφαλή κολύμβηση.

Την ευθύνη των προειδοποιητικών σημαιών έχουν οι μισθωτές.

Β) Ενδεικτικές πινακίδες πρόσβασης στον αιγιαλό.

Γ) Κάδους απορριμμάτων στα προβλεπόμενα σημεία.

Δ) Πινακίδες στην Ελληνική, Αγγλική , Γερμανική  με προτροπή απαγόρευσης αναφορικά με :

  • Την καθαριότητα.
  • Την αυστηρή επίβλεψη κατοικίδιων ζώων .
  • Την αποφυγή ηχορύπανσης
  • Την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην Ακτή.

 

ΑΡΘΡΟ     23ο

   Ο Δήμος σε συνεργασία με τους μισθωτές οφείλουν να πάρουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προκειμένου τα τμήματα αιγιαλού στα οποία έχει απονεμηθεί ή θα απονεμηθεί η διάκριση της « ΓΑΛΑΖΙΑΣ  ΣΗΜΑΙΑΣ» να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα προστατευτικά κριτήρια που προϋποθέτει η παραπάνω διάκριση.

 

ΑΡΘΡΟ     24ο

Οι μισθωτές της παραλίας έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις για την προστασία των ακτών:

  • Απαγορεύεται η τοποθέτηση παντός είδους εγκαταστάσεων πάνω στην άμμο, όπως κουβούκλια ή τέντες , εκτός από μια ομπρέλα και τραπεζάκι για την έκδοση  αποδείξεων τα οποία θα τοποθετούνται καθ’ υπόδειξη του Δήμου.
  • Μετά την Δύση του ηλίου να κλείνουν όλες τις ομπρέλες και να τακτοποιούν τις ξαπλώστρες , για την ομοιόμορφη εμφάνιση των ακτών.
  • Να τοποθετούν σταχτοδοχείο σε κάθε ομπρέλα.
  • Ο ανεφοδιασμός των σκαφών καθώς και η αποθήκευση καυσίμων απαγορεύεται να γίνουν στην αμμουδιά.
  • Ασυμβίβαστες θεωρούνται επίσης οι εργασίες συντήρησης των σκαφών, και των λοιπών θαλάσσιων μέσων αναψυχής στην αμμουδιά.

 

ΑΡΘΡΟ     25ο

Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος  Μυλοποτάμου μετά το  πέρας όλων των παραπάνω  διαδικασιών και  εφόσον πληρούται οι νόμιμες προϋποθέσεις, να υπογράψει τα  σχετικά  ενοικιαστήρια.

 

ΑΡΘΡΟ     26ο

΄ Οτιδήποτε  δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.