skip to main content

Κανονισμός Άρδευσης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

 

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο του κανονισμού

 

Σκοποί του παρόντος κανονισμού είναι:

 

 Α) Η οργανωμένη κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων και αγροτών της περιοχής του Δήμου Μυλοποτάμου.

 Β) Η προστασία του δικτύου άρδευσης, για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρηση του.

 Γ) Η ρύθμιση των σχέσεων  Δήμου  και πολίτη – χρήστη των υπηρεσιών της.

 

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτικές, και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν το δίκτυο άρδευσης. Αφορά επίσης όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κ.τ.λ.).

 

Άρθρο 2ο

Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το Δημοτικό δίκτυο άρδευσης ιεραρχούνται ως εξής:

Με απόλυτη προτεραιότητα  ικανοποιούνται οι ανάγκες των ποιμνιοστασίων, θερμοκηπίων και ακολουθούν οι υπαίθριες καλλιέργειες κηπευτικών, και οι δενδρώδεις καλλιέργειες.

 

Άρθρο 3ο  

Στις  Τοπικές Κοινότητες  που υπάρχει επάρκεια νερού μπορούν οι υπαίθριες καλλιέργειες κηπευτικών να καλλιεργούνται και σε επιχειρησιακή μορφή. Το Δημοτικό  Συμβούλιο μπορεί με απόφαση του εφόσον δημιουργηθεί πρόβλημα έλλειψης νερού ή από υπερβολική κατανάλωση ή από άλλους λόγους να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα και να προβεί στο διαχωρισμό κάποιας περιοχής σε τομείς.

Άρθρο 4ο

Οι χρήστες του αρδευτικού δικτύου υποχρεούται  να τοποθετήσουν σταθερά υδρόμετρα στην εκμετάλλευση τους, με δική τους δαπάνη, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η άρδευση από το δίκτυο του Δήμου.  

Η τοποθέτηση του υδρομέτρου θα γίνεται μετά από αίτηση  του ενδιαφερόμενου στο Δήμο στην οποία θα αναφέρεται  :

1. ΄ Οτι αποδέχεται τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό  άρδευσης.

2.  Ο αριθμός του υδρομέτρου και η  περιοχή άρδευσης που θα τοποθετηθεί.

Σε περίπτωση που εντοπιστεί καταναλωτής να αρδεύει χωρίς υδρόμετρο ή να έχει παραβιάσει το υδρόμετρο θα του επιβάλλεται πρόστιμο 1. 000 ευρώ και σε υποτροπή θα του απαγορεύεται το δικαίωμα άρδευσης , θα του επιβληθεί πρόστιμο 2.000,00 € και οι προβλεπόμενες από το νόμο κυρώσεις .

 

Άρθρο 5ο

1.- Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν και να επισκευάζουν τα ατομικά τους δίκτυα ώστε να μην υπάρχουν διαρροές  νερού (αποσυνδέσεις, σπασίματα κ.λ.π.). Σε περίπτωση παράλειψης υπόκεινται σε πρόστιμο 100 ευρώ το οποίο θα βεβαιώνεται ύστερα από σχετική έκθεση των οργάνων διανομής του νερού χωρίς καμία άλλη διαδικασία και θα γίνεται διακοπή νερού μέχρι αποκατάστασης της ζημιάς.

2.- Υποχρεούνται επίσης να τοποθετούν τα ατομικά τους δίκτυα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να μην εμποδίζουν την συντήρηση και επισκευή των αγροτικών δρόμων. Σε αντίθετη περίπτωση  ο Δήμος  δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν θα προκληθούν κατά την συντήρηση των Αγροτικών δρόμων.

 

Άρθρο 6ο

Όταν γίνεται καλλιέργεια αγροκτημάτων είναι υποχρεωμένοι τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι χειριστές των μηχανημάτων να ειδοποιούν τον Δήμο  για την υπόδειξη διέλευσης των δικτύων του προκειμένου να προστατευτούν  οι  υπόγειοι  αγωγοί.

Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον προκληθεί ζημιά στους αγωγούς παροχής νερού ή στα κεντρικά δίκτυα αυτή θα επισκευάζεται από τα συνεργεία του Δήμου  και μόνο, ενώ η δαπάνη επισκευής καθώς και πρόστιμο 300 ευρώ θα βαρύνει αυτόν που προκάλεσε τη ζημιά και θα βεβαιώνεται άμεσα.

 

Άρθρο 7ο

  Οι καταναλωτές στις  Τοπικές Κοινότητες που κάνουν χρήση  του αρδευτικού δικτύου υποχρεούνται να διατηρούν πάντα τα υδρόμετρά τους σε λειτουργία , να είναι τοποθετημένα στις κεντρικές παροχές νερού και η διατομή τους θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρχουν  στην  Τοπική Κοινότητα  και την επάρκεια νερού.

   Σε περίπτωση που καταναλωτής εντοπιστεί να χρησιμοποιεί υδρόμετρο που δεν έχει καταγραφεί ή είναι χαλασμένο θα του επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον 300 ευρώ και σε υποτροπή τουλάχιστον 600 ευρώ.

 

Άρθρο 8ο

1.- Για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών (προσωπικού, ΔΕΗ, συντήρησης κ.λ.π ) επιβάλλεται δικαίωμα καταβαλλόμενο από τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές ανά κυβικό μέτρο νερού καθώς και πάγιο η τιμή του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.

2.- Υπόχρεοι για την καταβολή του δικαιώματος αυτού είναι όλοι εκείνοι που κάνουν χρήση του αρδευτικού έργου των Τοπικών Κοινοτήτων .

3.- Η βεβαίωση και είσπραξη του δικαιώματος άρδευσης θα γίνεται ως εξής:

Α) Στο τέλος της αρδευτικής περιόδου αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου θα καταγράφει τις ενδείξεις των υδρομέτρων και  θα συντάσσονται βεβαιωτικοί κατάλογοι για βεβαίωση και είσπραξη ο ένας τέλος Οκτωβρίου και εφόσον συνεχίζεται η αρδευτική περίοδος ο δεύτερος κατάλογος θα συντάσσεται τον Απρίλιο για τα υπόλοιπα του προηγούμενου έτους.

 Β) Ο βεβαιωτικός κατάλογος θα συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο για τους μήνες που έχουν οριστεί και οι εγγεγραμμένοι σ’ αυτόν υποχρεούνται να καταβάλλουν την οφειλή τους , χωρίς προσαυξήσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα αντίστοιχα.

Γ) Στους δυστροπούντας να καταβάλλουν το αρδευτικό δικαίωμα μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι μηνών διακόπτεται η παροχή νερού στα αρδευόμενα κτήματά τους και επαναλαμβάνεται μόνον με την εξόφληση του λογαριασμού.

 

Άρθρο 9ο

Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε επέκταση των αρδευτικών δικτύων από ιδιώτες χωρίς την έγγραφη άδεια του Δήμου.

 

Άρθρο 10ο

  Για την σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας Άρδευσης, συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων –δικτύων –δεξαμενών και γενικά όλου του αρδευτικού έργου του Δήμου  υπεύθυνη είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

  Μεταφορές – μετατοπίσεις υπογείων αγωγών άρδευσης που διέρχονται από αγροκτήματα ή οικόπεδα ιδιωτών γίνονται με δαπάνες του Δήμου  μόνο εφόσον προσκομισθεί άδεια οικοδομής, για να διαπιστωθεί η αναγκαιότητα μετατόπισης του αγωγού, σε διαφορετική περίπτωση η δαπάνη θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

 

Άρθρο 11ο

Την εποπτεία του αρδευτικού έργου και την τήρηση του παρόντος κανονισμού αναθέτουμε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η οποία  είναι υποχρεωμένη να αναφέρει με αιτιολογημένη έκθεση   κάθε παράβαση που τυχόν διαπιστώσει.

 

Άρθρο 12ο

Ο Δήμος  δεν έχει υποχρέωση για αποζημίωση των οποιονδήποτε καταναλωτών για τυχόν προσωρινή διακοπή ή ελάττωση της ποσότητας ή πιέσεως του νερού, καθώς και τυχών διακοπή του νερού από βλάβη ή ζημιά των μηχανημάτων του δικτύου ή διάρρηξη των σωλήνων από οποιανδήποτε αιτία.

 

Άρθρο 13ο

Περιοριστικά μέτρα στις αρδευόμενες εκτάσεις εφόσον υπάρξει λόγος να παρθούν θα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 14ο

 Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου.