skip to main content

Κανονισμός Καθαριότητας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

΄Αρθρο 1

  Ο Κανονισμός αυτός αφορά όλους όσους κατοικούν, εργάζονται ή με οποιοδήποτε τρόπο δρουν ή διέρχονται μέσα από τα διοικητικά όρια του Δήμου Μυλοποτάμου. Όλοι οι ανωτέρω είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τον παρόντα Κανονισμό.

  Σε περίπτωση οικοδομικών ή άλλων εργασιών, υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης ή εντολέας του έργου, και αλληλεγγύως υπεύθυνος κάθε εργολάβος, υπεργολάβος, μεταφορέας, χειριστής μηχανήματος ή εργάτης που συνεργεί στην διάπραξη της παράβασης.

΄Αρθρο 2

Για την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρμοδιότητα έχει ο Δήμος Μυλοποτάμου , συνεπικουρούμενος από τους δημότες του και τις κατά περίπτωση συναρμόδιες Κρατικές Αρχές. Οι καταγγελίες των Δημοτών λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνον όταν είναι επώνυμες.

  Τα πρόστιμα που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό είναι συμπληρωματικές ποινές και δεν αντικαθιστούν τυχούσες ποινές που επιβάλλονται για την ίδια αιτία από την Νομοθεσία.

Β. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

    Ο Κανονισμός Καθαριότητας που ακολουθεί αποτελεί εργαλείο για ένα   καθαρό Δήμο.  

Ο Κανονισμός Καθαριότητας απευθύνεται:

. Σε όλους τους δημότες του Δήμου  μας.

. Στους εργαζόμενους στον τομέα της Καθαριότητας (οδοκαθαριστές, οδηγούς και συνοδηγούς

  απορριμματοφόρων, επόπτη καθαριότητας).

΄Αρθρο 4

                                                 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

1. Η περισυλλογή, αποκομιδή και μεταφορά των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων.  Η αποκομιδή γίνεται βάση του προγράμματος της Υπηρεσίας Καθαριότητας  .

2. Η αποκομιδή και μεταφορά των ογκωδών αστικών απορριμμάτων

γίνεται ύστερα από προηγούμενη συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας.

 3. Η αποκομιδή και μεταφορά των ειδικών απορριμμάτων (άχρηστων οικοδομικών υλικών, μπαζών κλπ.) γίνεται από τους ίδιους τους υπευθύνους με δικά τους μέσα και ευθύνη. (Εξαίρεση αποτελεί η περισυλλογή και μεταφορά των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που γίνεται με φροντίδα από το  Δήμο).

4. Η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων.  Ο Δήμος έχει την ευθύνη περισυλλογής των απορριμμάτων και καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων (οδών, πλατειών, ακάλυπτων χώρων, κ.ά.).

5. Η λήψη έκτακτων μέτρων για την καθαριότητα  του Δήμου , όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

6. Ο Δήμος υποχρεούται για τον καθαρισμό των χώρων στους οποίους υπάρχουν κάδοι απορριμμάτων των ιδίων των κάδων, καθώς επίσης όλων των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.

7. Η  περισυλλογή των απορριμμάτων, η τοποθέτησή τους σ’ αυτά και η μεταφορά τους στο χώρο διάθεσης να γίνεται με προσοχή και επιμέλεια ώστε να μην διασκορπίζονται κατά την μεταφορά και ρυπαίνουν το περιβάλλον.

 

΄Αρθρο 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

1. Η διατήρηση των κάδων προσωρινής απόθεσης απορριμμάτων τους στις καθορισμένες από το Δήμο θέσεις τους

2.  Η καθαριότητα των πεζοδρομίων έμπροσθεν των κατοικιών τους   είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη.

3.  Οι κάτοικοι υποχρεούνται να εναποθέτουν τα στερεά απόβλητα (πευκοβελόνες, ξερά φύλλα, γκαζόν και ψιλά κλαριά) σε πλαστικούς σάκους καλά κλεισμένους δίπλα στον κάδο απορριμμάτων.

4. Απαγορεύεται αυστηρά το παρκάρισμα αυτοκινήτων ή άλλου είδους οχημάτων μπροστά από τους κάδους απορριμμάτων και στις δύο πλευρές του δρόμου κατά τρόπο που να εμποδίζουν τη διέλευση των απορριμματοφόρων και την αποκομιδή των απορριμμάτων.

5. Ο σταυλισμός των ποιμνίων θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Το ίδιο ισχύει και για πτηνοτροφία, χοιροστάσια κ.λ.π. παρόμοιες επιχειρήσεις.

6. Οι  ιδιώτες που πραγματοποιούν οικοδομικές εργασίες οφείλουν   να φροντίζουν για τον καθαρισμό από τα διάφορα οικοδομικά υλικά των κοινοχρήστων και των ιδιωτικών χώρων.

7. Οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σε αυτές και μέχρι απόστασης εκατό (100) μέτρων, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά  χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών  που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

8. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη στους κοινόχρηστους χώρους κλαδιών , χόρτων και υπόλοιπων κοπής δένδρων.

 

΄Αρθρο 6

ΓΕΝΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Τοποθετούμε τα απορρίμματα σε πλαστικές ανθεκτικές σακούλες και τις δένουμε καλά. Τις τοποθετούμε πάντα μέσα στους κάδους και ποτέ έξω από αυτούς.  

2. Δεν  τοποθετούμε  μέσα στους κάδους υλικά που δεν ανήκουν στην κατηγορία σκουπιδιών όπως  μπάζα οικοδομών κ.λ.π. ή ψόφιων ζώων τα οποία σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις πρέπει να θάβονται.

2. Ρίχνουμε τα ανακυκλώσιμα υλικά (αλουμίνιο, χαρτί, γυαλί, λευκοσίδηρο και πλαστικά) μόνο στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.

3. Δεν σταθμεύουμε ποτέ μπροστά από κάδους απορριμμάτων.

4. Δεν βγάζουμε στον δρόμο ογκώδη αντικείμενα (στρώματα, έπιπλα κ.ά.) πριν συνεννοηθούμε με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου.

5.  Οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές οικοπέδων οφείλουν να τα διατηρούν καθαρά και χωρίς απορρίμματα. Η αποκομιδή κλαριών και χόρτων γίνεται και με ευθύνη των άνω ενδιαφερομένων. 

6.  Απαγορεύεται η παροχέτευση στους δρόμους του Δήμου λυμάτων από πλυντήρια, κουζίνες,   βόθρους, κλπ., πλην βεβαίως των περιπτώσεων της συνήθους καθαριότητας των πεζοδρομίων, βεραντών, αυτοκινήτων κλπ. των όμβριων υδάτων.

7. Απαγορεύεται να εγκαταλείπονται αυτοκίνητα στους δρόμους και στις πλατείες του Δήμου και σε άλλους κοινοχρήστους χώρους. Για τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα, θα εφαρμόζονται από το Δήμο οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

8. Τα απορρίμματα να ρίπτοντε στον πλησιέστερο της οικίας κάδο απορριμμάτων.

9. Απαγορεύεται η  ρίψη σκουπιδιών  ή μικροαντικειμένων από διερχόμενα αυτοκίνητα ή πεζούς στα πρανή των δρόμων ή σε άλλους χώρους.

 

΄Αρθρο 7

ΠΡΟΣΤΙΜΑ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1.   Μερική ή ολική καταστροφή κάδων   αποθήκευσης     απορριμμάτων ή μετακίνησή τους ....  500 €

 2. Σακούλες έξω από τους κάδους ή ρίψη χύμα σκοιπιδιών στους κάδους……     20 €

 

 3. Παρεμπόδιση προσέγγισης του κάδου λόγω σταθμευμένου οχήματος ...…………..  100 €

 4. Ογκώδη άχρηστα αντικείμενα (παλιά έπιπλα, στρώματα, άχρηστες οικιακές συσκευές κ.ά.) στο πεζοδρόμιο ή σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς συνεννόηση με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου. ……………..    100 €

8. Ογκώδη απορρίμματα οικιακού τύπου από καταστήματα, γραφεία, κ.ά. των  οποίων δεν έχει γίνει ελαχιστοποίηση του όγκου τους (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια, κ.ά.) ……………………………….     100 €

                                                                                              (σε μεγάλη κατάληψη διπλασιάζεται)

 9. Εναπόθεση ξερών φύλλων, ανθέων, δέντρων, θάμνων, απορριμμάτων κήπου χωρίς σακούλες ……………………………………………..………………   100 €

10.  Παροχέτευση στους δρόμους λυμάτων από πλυντήρια, κουζίνες, βόθρους ……………...……   500 € 

 

 ΄Αρθρο 8

Τα τέλη καθαριότητας καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

 

΄Αρθρο 9

 

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μυλοποτάμου.