skip to main content

Κανονισμός Λειτουργίας Νεκροταφείων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ   ΔΗΜΟΥ   ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο του κανονισμού

Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία των νεκροταφείων του Δήμου Μυλοποτάμου. 

Άρθρο 2

 

Νομικό πλαίσιο

       Ο κανονισμός λειτουργίας  των νεκροταφείων του Δήμου Μυλοποτάμου εκδίδεται βάσει των διατάξεων του άρθρου 79 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ)  και   του Α.Ν. 582/1968, αποτελεί δε κανονιστική διοικητική πράξη που έχει ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Άρθρο 3

 

Νομικός χαρακτηρισμός

       1.Τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής, επί των οποίων κατά το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα μπορεί να αποκτάται ιδιωτικό δικαίωμα ορισμένου χώρου ταφής

       2.Η παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος ταφής εκ μέρους του Δήμου αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Ο χώρος επί του οποίου παραχωρείται δικαίωμα χρήσεως δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του προσώπου προς το οποίο γίνεται η παραχώρηση και δεν είναι επιδεικτικός οποιασδήποτε μεταβιβάσεως προς τρίτους με πράξεις εν ζωή ή αιτία θανάτου.                                                                                                             

Άρθρο 4

Περιγραφή

              Ο  Δήμος Μυλοποτάμου    διοικεί και διαχειρίζεται τα   Κοιμητήρια που βρίσκονται

         στην εδαφική  περιφέρεια του ( Τοπικές Κοινότητες και τους οικισμούς αυτών)   

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Β

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Άρθρο 5

 

Ενταφιασμός νεκρών

       1.Στα   νεκροταφεία  του Δήμου  Μυλοποτάμου    ενταφιάζονται όλα τα θανόντα στην εδαφική του περιφέρεια πρόσωπα, ανεξαρτήτως δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος.

       2.Για την ταφή του νεκρού είναι απαραίτητο να προσκομιστεί η άδεια ταφής που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή συνημμένα με την πιστοποίηση σύνταξης ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

       3.Απαγορεύεται η ταφή εκτός της περιοχής του νεκροταφείου και σε ιδιωτικούς

χώρους, εκτός των Μοναστηρίων.

Άρθρο 6

Τάφοι

        Οι  οικογενειακοί  επιτρέπονται στη θέση που θα υποδεικνύει η Τεχνική Υπηρεσία του  Δήμου , με τις προβλεπόμενες διαστάσεις και την μεταξύ τους απόσταση.

 

Άρθρο 7

Οικογενειακοί τάφοι

        Οι υφιστάμενοι οικογενειακοί τάφοι διατηρούνται μέχρις ότου καταργηθούν με έναν από τους τρόπους που αναγράφονται κατωτέρω

         Σε υφιστάμενο οικογενειακό τάφο , παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής   μόνο α) του προσώπου προς το οποίο έγινε η παραχώρηση, β) του συζύγου ή της συζύγου αυτού, γ) των κατ’ ευθεία  γραμμή ανιόντων του δ) των κατ΄ ευθεία γραμμή κατιόντων του με τις συζύγους και τους κατιόντες τους, ε) του πατρός ή της μητρός του συζύγου ή της συζύγου του αρχικού δικαιούχου στ) των αδελφών του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, αφ’ όσον συγκατατίθεται   ο δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει , ο σύζυγος; ή η σύζυγος και οι κατιόντες τους.

 

Άρθρο 8ο

Κατάργηση οικογενειακών τάφων

1 . Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι περιέρχεται στο Δήμο, και διατίθεται ελεύθερα απ’ αυτόν με την παρέλευση δεκαετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό.

Για να διαπιστωθεί η έλλειψη δικαιούχων ο Δήμος  μπορεί να καλέσει τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν μέσα σε τακτή προθεσμία τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συγγένειά τους προς τον αρχικό δικαιούχο.

2 . Τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος , διατίθενται ελεύθερα από το Δήμο μετά τη συμπλήρωση  δεκαετίας από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω και αν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή εφέροντο ως οικογενειακοί.

3 . Οικογενειακοί τάφοι, των οποίων οι δικαιούχοι παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεώς των, περιέρχονται στο Δήμο που τους διαθέτει ελεύθερα.

 

Αρθρο 9ο

 

Δωρεάν διάθεση τάφων

       1.Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του , να παραχωρεί τάφους για το δωρεάν ενταφιασμό προσώπων που με την κοινωνική και εθνική τους δράση προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στο Δήμο και στο Έθνος.

        2.Επίσης με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορούν να διατηρούνται στο διηνεκές οι τάφοι προσώπων που ξεχώρισαν για την προσφορά , τη δράση ή την προσωπικότητά τους.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Γ

ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΟΣΤΩΝ

Άρθρο 10ο

Χρόνος ανακομιδής  

       1.Η ανακομιδή των οστών των ενταφιασθέντων σε δημοτικούς τάφους ενεργείται μετά την παρέλευση τριετίας από την ταφή, από το Δήμο σε περίπτωση που δεν φροντίσουν οι οικείοι.

           2. Εάν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει αποστεωθεί , παραμένει για ένα έτος ακόμη ενταφιασμένο για να αποστεωθεί.

        3. Η ανακομιδή των οστών νεκρών που ενταφιάστηκαν σε οικογενειακούς τάφους, ενεργείται  από τους οικείους τους.

        

Άρθρο 11ο

Φύλαξη οστών

Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς τάφους, εφόσον συγκατατίθενται οι δικαιούχοι.

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 12

Αρμόδια όργανα

  Η διοίκηση και η διαχείριση του νεκροταφείου ασκείται από το Δήμο, δια των υπηρεσιών που προβλέπει ο οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας

 

 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο  Ε

ΤΕΛΗ  ΚΑΙ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Άρθρο 13

Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων

       Τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό τέλη και δικαιώματα  στα   νεκροταφεία του Δήμου Μυλοποτάμου επιβάλλονται και εισπράττονται  όπως ισχύουν κάθε φορά οι διατάξεις που αφορούν την είσπραξη των δημοσίων εσόδων και διατίθενται για τη συντήρηση και λειτουργία του νεκροταφείου

 

Άρθρο 14

                                                            Τέλη  και  Δικαιώματα

       Τα τέλη και δικαιώματα του δημοτικού νεκροταφείου  καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

        Άρθρο 15

Οτιδήποτε  δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.