skip to main content

Διακήρυξη για "Κατασκευή εξωτερικών δικτύων υφάλμυρου και πόσιμου νερού με συνοδά έργα μονάδας αφαλάτωσης"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Αρ. Πρωτ.   7620/30-07-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ  επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργο: ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 2.000 Κ.Μ. ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΟΡΜΟΥ – ΡΟΥΜΕΛΗ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

1ο υποέργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» με εκτιμώμενη αξία 1.282.258,07 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) κάτω  των ορίων του άρθρου  235  του ν. 4412/2016.

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

       α) κατηγορία Υδραυλικά, με προϋπολογισμό 1.090.032,37€

β) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 24.215,66€  < 10% *1.282.207,99.

γ) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό  167.959,96€

CPV: 44161200-8, 45231300-8

Κωδικός NUTS: EL433

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosmylopotamou.gr

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 21/08/2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 23/08/2018.

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4534 Β/21-12-2017) σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016 με τις αντίστοιχες προσαρμογές των άρθρων του βιβλίου ΙΙ.

Πληροφορίες στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Δόμησης  Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (τηλ.: 28343-40352 40355-  fax  28340-22913 – email: perama1@otenet.gr), αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Βεδεργιωτάκη Ελένη .

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Δευτέρα 27/08/2018 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 31 του μήνα Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β/31-10-2017)

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης)

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας υδραυλικά και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να  ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Υδραυλικά και στην Α2 τάξη και άνω  για έργα κατηγορίας Η/Μ. Οι προσφέροντες που είναι εγκαστεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μόρφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 25.645,16 ευρώ που θα απευθύνεται προς την ΔΕΥΑ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ και ισχύος τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το  Ταμείο Συνοχής στα πλαίσια του Ε. Π. «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»  ΣΑ: 2017ΣΕ27510020

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  12  μήνες.

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής που κατατίθεται ενώπιον της ΑΕΠΠ είναι:

 (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 Πέραμα 30/07/2018

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΥΔ

ΤΕΥΔ