skip to main content

Διακήρυξη για "Γήπεδο 5Χ5 με ηλεκτροφωτισμό στο Τ. Κ. Αξού"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Αρ. Πρωτ.  -9055-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

   Ο ΔΗΜΟΣ   ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: Γήπεδο 5Χ5 με ηλεκτροφωτισμό στο Τ. Κ. Αξού. με προϋπολογισμό  72.580,65 €  (χωρίς ΦΠΑ) με εκτιμώμενη αξία κάτω   των ορίων του άρθρου  5  του ν. 4412/2016.

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία οδοποιίας, με προϋπολογισμό 42.256,98 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα) και

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 29.936,80 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

CPV: 45212221-1

Κωδικός NUTS:  GR433-816 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) από τα γραφεία  της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, στο Δημαρχείο Περάματος Τ.Κ. 74052

Εφόσον  ζητηθεί εγκαίρως, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 17/8/2017 (τηλ.: 28343-40352 -  fax  28340-22913 – email: perama1@otenet.gr, www.dimosmylopotamou.gr), αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Ανδρουλάκη Πόπη.

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4327 Β/2016) σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΤΥΠ&Δ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, στο Δημαρχείο στο  Πέραμα Μυλοποτάμου (ΤΚ 74052) στις 22 του μήνα Αυγούστου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια  επιτροπή.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης)

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας υδραυλικά και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να  ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 254 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.451,61 € που θα απευθύνεται προς τον Δήμο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ και ισχύος τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Το έργο  χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης (ΣΑΕΠ 002 Κ.Α. 2013ΕΠ00200010) 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  6  μήνες.

Τυχόν προσφυγές υποβάλλονται στο Δήμο Μυλοποτάμου (Πέραμα Μυλοποτάμου ΤΚ 74052, τηλ:2834340352) εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31.3.2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέραμα   28-07-2017 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Μετά την γνωστοποίηση δημοσίευσης του  άρθρου 37 του Νόμου 4482/2017, σύμφωνα με το οποίο, η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ  καθίσταται υποχρεωτική σε όλα τα στάδια της διαδικασίας σύναψης  δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ), από την 25η Ιουλίου 2017,  ο  διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου

"ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΞΟΥ"  προϋπολογισμού  90.000,00€  

που είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις  22-08-2017, αναβάλλεται.