skip to main content

Διακήρυξη για "Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μυλοποτάμου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Αρ. Πρωτ.  12303

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

   Ο ΔΗΜΟΣ   ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ διακηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια και  τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Μυλοποτάμου» με εκτιμώμενη αξία 172.580,64€ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

(CPV) : 37535200-9

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosmylopotamou.gr

Πληροφορίες στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Δόμησης του  Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (ταχ. διεύθ. Πέραμα Ρεθύμνου, ΤΚ 74052, τηλ.: 28343-40353 & 40355-  fax  28340-22913 – email: perama1@otenet.gr),  αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κος  Παπαδουράκης Κωνσταντίνος.

Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 18/10/2019 ημέρα  Τετάρτη και ώρα  15:00  (λήξη επίδοσης προσφορών) , σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  24-10-2019, ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 13:00  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής.

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, αντιπροσφορές καθώς και οικονομικές προσφορές, που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με ΣΑΕ 055 (2017ΣΕ05500010), στα πλαίσια της Πρόκλησης ΙΙΙ του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 60-7135.004 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019  του Δήμου Μυλοποτάμου.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ίση με το 1% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων επτακοσίων είκοσι πέντε  ευρώ και ογδόντα ένα   λεπτών (1.725,81 ευρώ). Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το Δήμο Μυλοποτάμου με ισχύ για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα  (9)  μήνες  από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι  (6) μήνες

Η γλώσσα που θα υποβληθούν οι προσφορές θα είναι η ελληνική.

Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέραμα   2/10/2019

 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΝΤΥΠΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ