skip to main content

Διακήρυξη για "Προμήθεια μηχανημάτων έργου Δήμου Μυλοποτάμου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέραμα 23/8/2018

 Αρ. Πρωτ.   8526

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ»

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ», προϋπολογισμού  220.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Πέραμα Μυλοποτάμου

Ταχ.Κωδ.: 74052

Τηλ.: 2834340361

Telefax: 2834022913

E-mail: perama1@otenet.gr

Ιστοσελίδα: www.dimosmylopotamou.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

3. Κωδικοί CPV:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ - ΦΟΡΤΩΤΗΣ

43262000-7

ΦΟΡΤΗΓΟ

34134200-7

 4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: GR433816 

 5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων  έργου (Μ.Ε.) :

Α. Ενός (1) Εκσκαφέα – Φορτωτή  και

Β. Ενός (1) Φορτηγού , προς κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας τεχνικών έργων του Δήμου.

 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 220.720,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 178.000,00 € 

ΦΠΑ : 42.720,00 €).

 6. Εναλλακτικές προσφορές: Απαγορεύονται εναλλακτικές προσφορές

 7. Χρόνος παράδοσης προμήθειας: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα Μ.Ε. της σύμβασης εντός του συμβατικού χρόνου, ήτοι εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η ολοκλήρωση του συμβατικού αντικειμένου θα επέλθει με την παράδοση των  Μ.Ε. σε σημείο που θα καθοριστεί από τη Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

9. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 23/8/2018 και ώρα 15:00. Η ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 17/9/2018 και η ώρα λήξης 15:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στις 21/09/2018 και ώρα 10:00

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης.

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

13. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται με το ποσό των 195.000,00 ευρώ από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών (ΣΑΕ Ο55 2017ΣΕ05500010). Το υπόλοιπο ποσό των 25.720,00 ευρώ χρηματοδοτείται από ίδιους  πόρους  του Δήμου Μυλοποτάμου. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον  Κ.Α. : 64-7131.002 του προϋπολογισμού του Δήμου.

 14. Προδικαστικές προσφυγές:  Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 του Ν.4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. (άρθρο 360 παρ.2  του Ν.4412/2016).

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προαναφερόμενη προδικαστική προσφυγή. (άρθρο 360 παρ.3 του Ν.4412/2016).

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως,

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. (άρθρο 361 του Ν.4412/2016).

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. (άρθρο 363 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 366. (άρθρο 364).

Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Βιβλίου IV του Ν.4412/2016, καθώς και του ΠΔ 39/2017.

­    15. Δημοσιεύσεις: Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) καταχωρείται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

­    Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, με  Συστημικό Αριθμό : 63182

­    Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

  •  Σε δύο ημερήσιες τοπικές εφημερίδες (Κρητική Επιθεώρηση και Ρεθεμνιώτικα Νέα)
  • Σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (Ρέθεμνος)

­    Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :   www.dimosmylopotamou.gr

  στην διαδρομή : www.dimosmylopotamou.gr ► Ενημέρωση ►Δραστηριότητες – Εργα

 

16. Εγγύηση συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 3.560,00 ευρώ.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

                                                                 ΠΕΡΑΜΑ  23  - 8 - 2018

Ο Δήμαρχος

 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΥΔ