skip to main content

Διακήρυξη για "Αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις του Μαίου 2017"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Αρ. Πρωτ.  1981/26-02-2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: " Αποκατάσταση ζημιών από τις βροχοπτώσεις του Μαίου 2017." με εκτιμώμενη αξία 120.967,74€  (χωρίς ΦΠΑ) κάτω των ορίων του άρθρου 5  του ν. 4412/2016. 

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  1. κατηγορία οδοποιίας                                          με προϋπολογισμό 120.967,74

 

CPV:  45233142-6

Κωδικός NUTSEL433

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosmylopotamou.gr.

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 20 Μαρτίου 2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 23 Μαρτίου 2018.

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το πρότυπο τεύχος διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4534 Β/21-12-2017) σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016.

 Πληροφορίες στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Δόμησης Δήμου ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες (τηλ.: 28343-40352 40355-  fax  28340-22913 – email: perama1@otenet.gr), αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Βεδεργιωτάκη Ελένη.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02 του μήνα Απριλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ.

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β/31-10-2017)

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης)

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας υδραυλικά και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.419,36 € που θα απευθύνεται προς τον Δήμο ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ και ισχύος τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

 

Το έργο  χρηματοδοτείται από την   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (2003ΣΕ05500005)

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  6  μήνες.

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στο Δήμο Μυλοποτάμου (Πέραμα Μυλοποτάμου ΤΚ 74052, τηλ:2834340352) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 1η Μαρτίου 2018, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 (άρθρα 345 έως 374).

 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

 

Πέραμα,   26/02/2018

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕ ΕΤΕΠ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ MΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΥΔ

 ΤΕΥΔ