skip to main content

Διακήρυξη για το έργο « Πράξη: ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΛΦΑΣ ''ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΑΤΟΣ'' 1ο Υποέργο: Αποκατάσταση και επανάχρηση διώροφου κτίσματος»

Αρ. Πρωτ. 14832/02-12-2020

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014 – 2020»

ΜΕΤΡΟ 19 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2, ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER

 

Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020» με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

της πράξης:

 «ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΛΦΑΣ ''ΜΑΡΚΟΣ ΚΑΦΑΤΟΣ''

1ο Υποέργο: Αποκατάσταση και επανάχρηση διώροφου κτίσματος»

 

 Ο Δικαιούχος Δήμος Μυλοποτάμου διακηρύττει ότι την 28η του μηνός  Δεκεμβρίου  του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 01:00 μ.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί Ηλεκτρονική Δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση και επανάχρηση διώροφου κτίσματος». Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η  04-01-2021, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 01:00 μ.μ.

 

Ο κωδικός Ο.Π.Σ.Α.Α. του έργου είναι: 0010989845 και πρόκειται για το υποέργο με τίτλο «Αποκατάσταση και επανάχρηση διώροφου κτίσματος».

 CPV:  45212300-9 Κατασκευαστικές εργασίες για καλλιτεχνικά και πολιτιστικά κτίρια

 Κωδικός NUTS:  EL433

 Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α) κατηγορία Οικοδομικών, με προϋπολογισμό  225.293,21 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

β) κατηγορία Η/Μ, με προϋπολογισμό 54.229,13 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ  και ΟΕ και απρόβλεπτα)

 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη που εγκρίθηκε με την με αριθμό πρωτ. 7878/6-8-2018 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Μυλοποτάμου, ανέρχεται στο ποσό των 282.258,07  ΕΥΡΩ (χωρίς Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 350.000,00 ΕΥΡΩ (με Φ.Π.Α.).

 

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.dimosmylopotamou.gr.

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο πρότυπο τεύχος διακήρυξης δημοσίων συμβάσεων ανοικτής διαδικασίας κάτω των ορίων (ΦΕΚ 4534 Β/21-12-2017) σε εφαρμογή του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 

Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την  διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β/31-10-2017).

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης).

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών  που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Η/Μ και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ . Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

Ο Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς  Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση δηλαδή 5.645,16€ και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Δικαιούχο Δήμο Μυλοποτάμου Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 7 μηνών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής  στον Ανάδοχο ύψους  5 % (ισχύει το άρθρο 150 του Ν 4412/2016).  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης προκαταβολής.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι 12 (δώδεκα) μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 προσέγγιση CLLD LEADER" με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1.

Ο Κωδικός ΣΑΕ του έργου είναι 2017ΣΕ08210000.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Δόμησης Δήμου Μυλοποτάμου, αρμόδιος υπάλληλος κα Βεδεργιωτάκη Ελένη (τηλ.: 28343-40355 Φαξ: 28340-22913 email: perama1@otenet.gr), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Πέραμα, 02-12-2020

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου

 

 

Κόκκινος Δημήτριος