skip to main content

Διερεύνηση τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ08 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
Πέραμα 02/02/2021
Αρ. Πρωτ. 1353
ΠΡΟΣ
Ως πίνακας αποδεκτών

ΘΕΜΑ: Διερεύνηση τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ08 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για το Δήμο Μυλοποτάμου στα πλαίσια του σχεδίου του ψηφιακού μετασχηματισμού του καθώς και στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ 08 «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» στα πλαίσια του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» σας προσκαλούμε να υποβάλετε προτάσεις, οικονομικές προσφορές, τεχνικές προσφορές και προδιαγραφές εφαρμογών ψηφιακής διακυβέρνησης. Η αποστολή των προτάσεων καθώς και οποιαδήποτε λήψη πληροφοριών και διευκρινήσεων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση perama1@otenet.gr.

Η προσφορά σας θα πραγματοποιηθεί με βάση το συνημμένο Παράρτημα «Τεχνική Περιγραφή – Φυσικό Αντικείμενο του Προτεινόμενου Έργου» .

Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των προτάσεων ορίζεται η 10η/2/2021.

Οι προτεραιότητες του Δήμου αναφέρονται στους εξής άξονες

Α. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Β. Πολιτική Προστασία – Ασφάλεια

Γ. Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του COVID-19

 

Οι ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες θα πρέπει να αφορούν τις ακόλουθες κατηγορίες:

 1. A.   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Διαδικτυακή Εφαρμογή για τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης ή/και θανάτου
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας
 • Καταχώρηση Λύσης Γάμου ή Συμφώνου Συμβίωσης
 • Μεταδημότευση λόγω ανάκτησης αρχικής δημοτικότητας
 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης
 • Αίτηση για Απαλλαγή Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για Επαγγελματίες
 • Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας Άγαμης Μητέρας
 • Δήλωση διεύθυνσης κατοικίας για εκλογικούς καταλόγους
 • Πιστοποιητικό Γέννησης
 • Αιτήσεις των κηδεμόνων για τις εγγραφές στους Παιδικούς/Βρεφονηπιακούς Σταθμούς
 • Αίτηση βεβαίωσης μη οφειλής Τ.Α.Π.
 • Αιτήσεις σχετιζόμενων με το Μητρώο αρρένων (Εγγραφή ανήλικου αδήλωτου, διορθώσεις επώνυμου – πατρώνυμου, διορθώσεις κύριου ονόματος ή προσθήκη κύριου ονόματος, αλλαγή κύριου ονόματος ή προσθήκη κύριου ονόματος, Πιστοποιητικό μητρώου αρρένων κτλ)
 • Εφαρμογή Διαχείριση Αιτημάτων Σχολικών Μονάδων
 • Εφαρμογή Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Τεχνικού Προγράμματος, Προμηθειών και Συμβάσεων
 • City Dashboard - Πλατφόρμα Διοίκησης Δήμου και Λήψης αποφάσεων
 • Εφαρμογή επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών προς τους Δημότες και τις επιχειρήσεις μέσω κινητών τηλεφώνων
 • Εφαρμογή δήλωσης προβλημάτων από τους δημότες μέσω κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικής γραμμής και Portal
 • Εφαρμογή οργάνωσης ραντεβού με συγκεκριμένη Υπηρεσία του δήμου
 • Εφαρμογή ενημέρωσης δημοτών για τα τοπικά νέα και τα δρώμενα του Δήμου
 • Εφαρμογή ελέγχου καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Online Μηχανή αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών του Δήμου. Μυλοποτάμου

 

Β Ευφυές σύστημα ενημέρωσης πολιτών και οργάνωσης του Δήμου για έκτακτα συμβάντα (σεισμούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, πανδημίες, έκτακτα καιρικά φαινόμενα)

 • Εξοπλισμός ραδιοεπικοινωνίας εθελοντών και στελεχών
 • Μετεωρολογικός σταθμός
 • Εξοπλισμός παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχημάτων
 • Εφαρμογή ψηφιακού μητρώου τεχνικών δεδομένων αντιπλημμυρικών έργων και άλλων σημαντικών υποδομών για όλη την περιοχή του Δήμου
 • Κεντρική Πλατφόρμα Διαχείρισης Κρίσεων και έξυπνης πόλης
 • Λογισμικό διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου οχημάτων
 • Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Μητρώου εθελοντών για την ενεργοποίησή τους σε έκτακτα συμβάντα
 • Εφαρμογή ενημέρωσης πολιτών για έκτακτα συμβάντα μέσω κινητών τηλεφώνων
 • Υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών (GIS)
 • Προμήθεια εξοπλισμού για τον ασύρματο έλεγχο διαβάσεων Ιρλανδικού τύπου
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού και παραμετροποίησης λογισμικών
 • Εξωτερικοί Σταθμοί ενημέρωσης Δημοτών
 • Εξωτερικοί Σταθμοί ενημέρωσης Δημοτών

 

Γ. Σύστημα προστασίας δημοτών έναντι της πανδημίας COVID-19

 • Εξειδικευμένος εξοπλισμός – συσκευές θερμομέτρησης σε  δημόσια κτίρια
 • Εφαρμογή τήρησης διαδικασιών απολύμανσης σε δημόσια κτίρια
 • Σύστημα μέτρησης της επισκεψιμότητας χώρου παρέμβασης (συνάθροιση κοινού)
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού και παραμετροποίησης λογισμικών

 

Οι παραπάνω άξονες είναι ενδεικτικοί και όχι περιοριστικοί.

Ειδικοί Όροι

Οι προτάσεις για να χαρακτηρισθούν καταρχήν αποδεκτές πρέπει να

 • περιέχουν αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων εφαρμογών
 • συνοδεύονται από αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές & πίνακες συμμόρφωσης
 • εμπεριέχουν τιμές (συνολικά ή κατά μονάδα)
 • αναφέρουν αναλυτικά το ετήσιο κόστος συντήρησης, αδειών και υποστήριξης ανά εφαρμογή
 • παραπέμπουν σε συνδέσμους εγκαταστημένων εφαρμογών ή συνοδεύονται από demo
 • περιγράφουν τις προ-απαιτούμενες υποδομές & προετοιμασία από την πλευρά του Δήμου για την επιτυχή υιοθέτησή τους
 • συνοδεύονται από έκθεση τεκμηρίωσης συμμόρφωσης των προτεινόμενων εφαρμογών με την Απόφαση συνάφειας 27521/ΕΞ 2020/02.10.2020 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • να περιλαμβάνουν αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών
  • Να είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» πρόσκληση ΑΤ 08

 Προτάσεις που δεν καλύπτουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΝΤΑΝΑ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ