skip to main content

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια καυσίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                                              

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέραμα   29-11-2018

Αριθ. πρωτ: 13121

 Πληροφορίες  Γρ.Προμηθειών-

κα  ΚΟΝΤΑΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΤΗΛ.28343 40361

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης και χωρίς τροποποίηση των όρων της 11700/24-10-2018 διακήρυξης

 Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές όπως εκδηλώσουν ενδιαφέρουν για την:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» προϋπολογισμού 226.500,00 €.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως  ισχύουν :

 • Το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ειδικά τα αρθ.26 παρ.6 & αρθρ. 32, αρθ 106, αρθ.221.
 • Του  ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 • Του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-06) « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και κοινοτήτων
 • Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 • Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, 
 • Της παρ. Ζ του ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 • Του Π.Δ. 39/17 (ΦΕΚ 64/04.05.17/Α΄) Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης προδικαστικών Προσφυγών
 • Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 • Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
 • Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 • Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 • Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 • Του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 •  Της Απόφασης Υπ. οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781 Β’/23-05-2017) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 • Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και

 

 • την υπ. αριθ. 11700/24-10-2018 διακήρυξη του  ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μυλοποτάμου  και των Νομικών του Προσώπων» προϋπολογισμού 226.500,00 €.
 • Το πρακτικό 1 της επιτροπής διενεργείας και αξιολόγησης προσφορών με το οποίο προτείνεται η συνέχιση του διαγωνισμού με την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης καθώς  δεν δόθηκε καμιά προσφορά και ως εκ τούτου ο διαγωνισμός κηρύχτηκε άγονος
 • Την 235/2018  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ: Ψ55ΙΩΚΞ-Ο2Π με την οποία κηρύχθηκε Άγονος ο διαγωνισμός για την προμήθεια  υγρών Καυσίμων   καθώς δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά,
 • Την 275/2018 αποφ.ΔΣ με ΑΔΑ: 9ΩΙΜΩΚΞ-7ΔΘ περί έγκρισης της προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Σε ηλεκτρονική διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της 11700/24-10-2018 προηγούμενης διακήρυξης ,για την ανάθεση της προμήθειας < Υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Μυλοποτάμου  και των Νομικών του Προσώπων > , συνολικού προϋπο-λογισμού 226.500,00 € με ΦΠΑ 24% , με  κριτήριο κατακύρωσης  ,το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών του κάθε φορέα,  επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου. Το ποσοστό αυτό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5% (αρ.63,Ν.4257/14).

Τα προς προμήθεια είδη είναι

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

CPV

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

ΟΜΑΔΑ 1.ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

09135100-5

ΛΙΤΡΑ

55.897,41

2

ΟΜΑΔΑ 2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝHΣΗΣ DIESEL

09134100-8

-//-

95.500,00

3

ΟΜΑΔΑ 3. ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

09132100-4

-//-

16.517,30

 

Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της με αρ. 11700/24-10-2018 διακήρυξης του Δήμου Μυλοποτάμου

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν , επι ποινή αποκλεισμού , το σύνολο των δικαιολογητικών συμμετοχής όπως αρθρ.2.2.9.2., Τεχνική & Οικονομική Προσφορά , όπως προβλέπονται στην 11700/24-10-18, διακήρυξη ηλεκτρονικού διαγωνισμού  που προκηρύχθηκε, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της δικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 57654/22.5.17 (ΦΕΚ 1781/23.5.17/Β΄)  και στον ν. 4412/2016.

Τόπος-Χρόνος της διαδικασίας διαπραγμάτευσης

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

30/11/2018

30/11/2018

07/12/2018  17:00 μ.μ

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πρέπει να υποβληθούν και πρωτότυπα στην υπηρεσία τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την 13/12/2018 και ώρα 10:00 π.μ.

Η παρούσα πρόσκληση και ολα τα τεύχη της παρούσας διαπραγμάτευσης θα αναρτηθούν  στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 

www.dimosmylopotamou.gr, και στην Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. όπου η διαπραγμάτευση έλαβε Συστημικό Αριθμό: 67390 ,και θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα μπορούν απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο γραφείο προμηθειών του Δήμου Mυλοποταμου, αρμόδιος υπάλληλος  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΝΤΑΝΑ, τηλ. 28343 40361, fax 28343 40329.  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ