skip to main content

Διακήρυξη για "Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του Βιομηχανικού Σφαγείου (των Δήμων Μυλοποτάμου και Ανωγείων)"

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Αρ. Πρωτ.  2257/24-02-2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

   Ο ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του Βιομηχανικού Σφαγείου

(των Δήμων Μυλοποτάμου και Ανωγείων)  

με εκτιμώμενη αξία 56.451,61 (χωρίς ΦΠΑ)

κάτω των ορίων του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

  1. κατηγορία έργα Η/Μ                                με προϋπολογισμό     40.054,57
  2. κατηγορία έργα Οικοδομικά                 με προϋπολογισμό     16.393,51

  CPV: 45213230-4

Κωδικός NUTSEL433   

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, κλπ.) από τα γραφεία  της Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ  ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, στο Δημαρχείο Περάματος Τ.Κ. 74052

Εφόσον ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 10-03-2021  η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 12-03-2021 (τηλ.: 28343-40355 -  fax  28340-22913 – email: perama1@otenet.gr, www.dimosmylopotamou.gr), αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κα Βεδεργιωτάκη Ελένη.

 Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα διακήρυξης της ΕΑΑΔΗΣΥ που έχουν επικαιροποιηθεί και προσαρμοστεί, συνολικά, στις διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του ν. 4605/2019, 33 του ν. 4608/2019 και 56 του ν. 4609/2019.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της ΔΤΥΠ & Δ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ, στο Δημαρχείο στο  Πέραμα Μυλοποτάμου (ΤΚ 74052) στις 16 του μήνα Μαρτίου 2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) από την αρμόδια  επιτροπή.

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Δήμου  ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2.(α) του ν.4412/2016 (επιμέρους ποσοστά έκπτωσης)

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό  έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας Η/Μ και Οικοδομικών και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και να ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες.

 Το έργο  χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης.

 Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε  6  μήνες.

 Τυχόν ενστάσεις  υποβάλλονται στο Δήμο Μυλοποτάμου (Πέραμα Μυλοποτάμου ΤΚ 74052, τηλ:2834340352) εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την επόμενη της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πλήρη γνώση της πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής.

 Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ Δ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Πέραμα,   24-02-2021

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ