skip to main content

Πλήρωση θέσης Ειδικού Συμβούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ορθή Επανάληψη
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Πέραμα Μυλοποτάμου
Ταχ. Κώδικας: 74052
Πληροφορίες: Ι. Σταθάκη
Τηλέφωνο: 2834340322
Fax: 2834340329
Email: perama1@otenet.gr

Πέραμα 17/01/2020

Α. Π. 615

ΔΗΜΟΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου  έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σχετικά με τις αρμοδιότητες του δημάρχου.
 2. Τις διατάξεις των άρθρων 11-17, 163 και 167 του Ν.3584/07 (ΦΕΚ 143/Α΄/2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» σχετικά με τα προσόντα και τα κωλύματα διορισμού Προσωπικού Ειδικών Θέσεων και με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ και σχετικά με τους  Ειδικούς Σύμβουλους ή Ειδικούς Συνεργάτες ή Επιστημονικούς Συνεργάτες, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Το άρθρο 213 του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] σύμφωνα με το οποίο η παρ. 1 του άρθρου 163 του Ν.3584/2007 (Α' 143) αντικαθίσταται ως εξής: « Σε κάθε δήμο συνιστώνται θέσεις Ειδικών Συμβούλων …….. συνολικού αριθμού ίσου με τον αριθμό των Αντιδημάρχων του δήμου… » όπως αυτό τροποποιήθηκε από την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/19 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας - Ρυθμίσεις για την απονομή Ιθαγένειας - Διατάξεις σχετικές με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Λοιπές διατάξεις» σύμφωνα με την οποία «Η πλήρωση μίας από τις θέσεις που προβλέπονται στα προηγούμενα εδάφια μπορεί να γίνεται με πρώην Δήμαρχο ή με απόφοιτο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία ή επαγγελματική ειδίκευση σε θέματα σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση……».

 4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας (ΦΕΚ 2021/Β΄/09-09-2011) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2975/Β΄/22-11-2013, ΦΕΚ 3215/Β’/14-09-2017, ΦΕΚ 636/Β΄/27-02-2019).
 5. Την υπ΄ αρίθμ. 31/36567/10-05-2019 ερμηνευτική του Ν. 4604/2019 Εγκύκλιο της Δ/νσης Προσωπικού Τ.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου διευκρινίζεται ότι για την πρόσληψη ατόμων στις θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών δεν απαιτείται η πρόβλεψη των θέσεων αυτών στον Ο.Ε.Υ. των δήμων, γιατί συνίστανται απευθείας από το νόμο.
 6. 4. Την υπ΄ αρίθμ. 474/30-08-2019 (ΑΔΑ: ΩΕ1ΝΩΚΞ-Ξ4Ι) Απόφαση Δημάρχου Μυλοποτάμου περί του ορισμού τεσσάρων (4) Αντιδημάρχων.
 7. Την υπ’ αριθμ. 483/03-09-2019 Απόφαση του Δημάρχου Μυλοποτάμου περί διατήρησης του Πτυχιούχου Ανώτατης Σχολής Υπομηχανικών Αθηνών, Κατηγορίας Τ.Ε. Ειδικού Συνεργάτη, από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και τη λήξη της θητείας του, ήτοι 31-12-2023 η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αρίθμ. 11170/09-10-2019 Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2033/Γ΄/31-10-2019.
 8. Την υπ’ αρίθμ. 484/03-09-2019 Απόφαση του Δημάρχου Μυλοποτάμου περί διατήρησης του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Κατηγορίας Π.Ε. Ειδικού Συνεργάτη, από 1η Σεπτεμβρίου 2019 έως και τη λήξη της θητείας του, ήτοι 31-12-2023 η οποία κυρώθηκε με την υπ΄ αρίθμ. 11306/16-10-2019 Απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1999/Γ΄/25-10-2019.
 9. Tο γεγονός ότι στον Δήμο Μυλοποτάμου δεν είναι καλυμμένη η προβλεπόμενη από την παρ.6 του άρθρου 78 του Ν.4604/19 θέση Ειδικού Συμβούλου πρώην δημάρχου.
 10. Την ανάγκη επικουρίας του Δημάρχου σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, παροχής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητας του και κάθε άλλη εργασία που θα του ανατίθεται από το Δήμαρχο.
 11. Την ανάγκη υλοποίησης δραστηριοτήτων σε θέματα ένταξης έργων Διαχείρισης υδάτινων πόρων σε χρηματοδοτικά προγράμματα, στα πλαίσια προγραμματισμού της γενικότερης στρατηγικής του Δήμου.
 12. Την ανάγκη υποστήριξης σε θέματα διοίκησης έργων στο πλαίσιο του προγραμματισμού των σχετικών ενεργειών του Δήμου.

καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συμβούλου, πρώην δημάρχου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

 1.  Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07 (άρθρα 11 έως και 17):
 • Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια χώρας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). (άρθρο 12 Ν.3584/2007).
 • Να έχουν συμπληρώσει το κατώτατο όριο ηλικίας διορισμού (21ο έτος). (άρθρο 13 Ν.3584/2007).
 • Να είναι υγιείς (άρθρο 14 Ν.3584/2007).
 • Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί από αυτές νόμιμα (άρθρο 15 Ν.3584/2007).
 • Να μην έχουν ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 16 Ν.3584/2007).
 • Να μην έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους (άρθρο 17 Ν.3584/2007).

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνετε ότι πληρούνται.

 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής αναγνωρισμένο πλήρως από τον ΔΟΑΤΑΠ.
 1. Εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση που αποδεικνύεται με μία τετραετία η οποία να αφορά θητεία Δημάρχου.

Η παραπάνω εμπειρία αποδεικνύεται με Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται οι χρονικές διάρκειες θήτευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η πλήρωση της θέσης του Ειδικού Συμβούλου, θα ενεργηθεί ύστερα από δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου με απόφαση του Δημάρχου ο οποίος και θα προσλάβει το πρόσωπο που κατά την κρίση του είναι κατάλληλο για την παραπάνω θέση.

Η πρόσληψη θα ολοκληρωθεί με την υπογραφή από τον προσλαμβανόμενο ειδικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου), από την οποία και συνάπτεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για την παροχή υπηρεσιών.

Η εργασιακή σχέση του Ειδικού Συμβούλου διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/07. Ο Ειδικός Σύμβουλος δεν παρεμβάλλεται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα ούτε η θέση του, έχει αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκειται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου θα έχει προσληφθεί. Δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής και παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες, γραπτά ή προφορικά, για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοτήτων του Δήμου τον οποίο έχει ορισθεί να εξυπηρετεί. Το συμβουλευτικό του έργο απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.

Η άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού Συμβούλου.

Οι αποδοχές του Ειδικού Συμβούλου, τα κατ' αποκοπή έξοδα κίνησης αυτού, καθώς και η αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της ΚΕΔΚΕ.

Η σύμβαση εργασίας του Ειδικού Συμβούλου λύεται με το θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση, την καταγγελία της ή την πάροδο είκοσι ημερών από την αποχώρηση του Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσελήφθη εφόσον ο αντικαταστάτης του δεν εκδηλώσει με πράξη του τη συγκατάθεση για τη διατήρησή του.

Η απόλυση λόγω καταγγελίας της σύμβασης ή η αποδοχή της παραίτησης ενεργείται με απόφαση του Δημάρχου η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση θα κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε είκοσι ημέρες από τη δημοσίευσή της.

Η λύση της εργασιακής σύμβασης επέρχεται με την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο της κατά τα ανωτέρω απόφασης ή με την παρέλευσης άπρακτης της 20ήμερης προθεσμίας, γίνεται δε αζημίως για το Δήμο.

Στην περίπτωση της έκπτωσης του Ειδικού Συμβούλου ή της αποχώρησης του Δημάρχου, η λύση της εργασιακής σχέσης θα επέλθει αυτοδίκαια αζημίως για το Δήμο, η δε σχετική πράξη έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν εντός τριών (3) ημερών (κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες) από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στον τύπο (ήτοι από 22/01/2020 μέχρι και 24/01/2020), στον Δήμο Μυλοποτάμου, Τ.Κ. 74052 Πέραμα Ν. Ρεθύμνης (υπόψη κας Διαλεκτού Ειρήνης  τηλ. επικοινωνίας: 2834340302), τα σχετικά δικαιολογητικά που συνάδουν με τα παραπάνω αναφερόμενα προσόντα μαζί με το βιογραφικό σημείωμα και υπεύθυνη δήλωσή τους, για την πλήρωση των γενικών προσόντων διορισμού όπως περιγράφονται παραπάνω.

Η παρούσα να αναρτηθεί και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και στην Διαύγεια και περίληψή της να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα του Ν. Ρεθύμνης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ