skip to main content

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (ΠΑΝΟΡΜΟ-ΘΕΣΗ ΛΙΜΝΗ)

Στο Πέραμα σήμερα την 02η του μήνα Αυγούστου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη οι παρακάτω υπογράφοντες, ήτοι :
(α) αφ’ενός ο Δημήτριος Κόκκινος, Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ενεργών υπό την ιδιότητά του αυτή, ως νόμιμος εκπρόσωπος του εδρεύοντα στο Πέραμα «ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ» καλούμενος στο εξής Α΄ Συμβαλλόμενος ή παραχωρών την χρήση και
(β) αφ’ ετέρου η εταιρεία ΠΑΝΟΡΜΟ ΑΞΤΕ ΞΕΝ/ΧΕΙΟ CLUB MARINE PALACE., διεύθυνση Τ.Δ. Πανόρμου Δήμου Μυλοποτάμου , με αριθμό φορολογικού μητρώου 099984415 Δ.Ο.Υ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ, ως εκπροσωπείται στο παρόν από τον ΚΟΤΣΙΦΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΟ με Α.Δ.Τ. Π-966211 και καλείται στο εξής Β΄ Συμβαλλόμενος υπέρ ου η παραχώρηση της χρήσης, συμφωνήσαμε τα παρακάτω :

Ο Δήμος Μυλοποτάμου σύμφωνα με την 333/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού για την εκμίσθωση τμήματος αμμουδιάς στη θέση «Παραλία Λίμνη-Γυναικολίμνη» της Τ.Κ. Πανόρμου, το άρθρο 13 του Ν.2971/2001, το άρθρο 13 παρ. 5 του ΑΝ 1540/1938(ΦΕΚ 488Α) και το υπ’αριθ.1038460/2439/Β0010/15-04-2009 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, παραχωρεί με αντάλλαγμα την απλή χρήση τμήματος του αιγιαλού με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, την εξής σύμβαση :
1. Παραχωρείται η απλή χρήση του αιγιαλού, κατά το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού μέχρι 15 Νοεμβρίου 2012.
2. Η θέση που παραχωρείται η απλή χρήση είναι : Αιγιαλός στη θέση «ΛΙΜΝΗ» Τ.Κ. Πανόρμου του Δήμου Μυλοποτάμου, για τις ανάγκες λειτουργίας του ξενοδοχείου Club Marine Palace για 450 τ.μ..
3. Το αντάλλαγμα της παραχώρησης ορίζεται σύμφωνα με το διαγωνισμό που έγινε σε ευρώ 12,00 ανά τετραγωνικό μέτρο ήτοι συνολικά σε 5.400,00 ευρώ 450 Μ2 Χ 12,00 Ευρώ /Μ2 = 5.400,00 ευρώ.
4. Το αντάλλαγμα της παραχώρησης θα καταβληθεί, στο Ταμείο του Δήμου, από τον υπέρ ου η παραχώρηση, τμηματικά, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ισχύοντα Κανονισμού Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Αιγιαλού και Παραλίας του πρώην Δήμου Γεροποτάμου, ήτοι:
Ποσό ίσο με το 100 %, ήτοι 5.400,00 ευρώ, μέχρι 14-09-2012.
Η μη καταβολή του ανωτέρω ποσού, εντός χαριστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ανωτέρω αναφερόμενη δήλη ημέρα, καθιστά τον υπέρ ου η παραχώρηση της χρήσης, υπερήμερο, με τις συνέπειες του άρθρου 5 και 17 του προαναφερόμενου κανονισμού, και συγκεκριμένα παρέχει το δικαίωμα στον παραχωρούντα την χρήση, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να παραχωρήσει σε άλλον τον ίδιο χώρο. Oτιδήποτε έχει προκαταβληθεί από τον Β’ συμβαλλόμενο για την εκτέλεση της σύμβασης, στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν αναζητείται. Εξυπακούεται ότι ο Β’ συμβαλλόμενος δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση εξόφλησης του ανταλλάγματος χρήσης.
5. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 2971/2001 «Περί αιγιαλού - παραλίας, κλπ.», την νομοθεσία Περί Δημ. Κτημάτων, το Π.Δ. 23/2000 και τον ισχύοντα κανονισμό Λειτουργίας και εκμετάλλευσης Ακτών του Δήμου και την συναφή νομοθεσία.
6. Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του Β΄ Συμβαλλομένου για την πραγματική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ο προς παραχώρηση χώρος περί της οποίας ο προς ων η παραχώρηση δηλώνει (όπως παρίσταται και εκπροσωπείται) ότι έχει λάβει γνώση και συνεπώς κάθε αξίωση ή διαφορά του Β΄ Συμβαλλομένου δεν στρέφεται ποτέ συνέπεια αυτού του λόγου ή άλλου εναντίον του Δήμου. Ούτε συνεπώς υποχρεούται ο Δήμος Μυλοποτάμου στην επιστροφή ή μείωση του ανταλλάγματος ή τη λύση της σύμβασης.
7. Οποιαδήποτε άδεια απαιτηθεί για τη δημιουργία των παραπάνω θέσεων θα εκδίδεται μερίμνη και με απόλυτη ευθύνη του Β΄ Συμβαλλόμενου. Ουδεμία ευθύνη υπέχει ο Δήμος Μυλοποτάμου σε περίπτωση που ανακληθεί για οποιονδήποτε λόγο η παραχώρηση της απλής χρήσης από το Δημόσιο που είναι και ο κύριος και διαχειριστής των παραχωρούμενων χώρων.
8. Ο Β΄ Συμβαλλόμενος αποδέχεται τον Κανονισμό Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης ακτών του πρώην Δήμου Γεροποτάμου, ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αρ. 43/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έλαβε γνώση του Κανονισμού αποτελούμενο από 26 άρθρα τα οποία αποδέχεται ανεπιφυλάκτως. Ιδιαιτέρως γίνεται μνεία του άρθρου 5 του Κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο σε περίπτωση παράβασης του Κανονισμού ή της σύμβασης παραχώρησης ο Δήμος δικαιούται να διακόψει την παραχώρηση και να επιβάλλει πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ανταλλάγματος.
Επίσης δηλώνει, όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι γνωρίζει την νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας, καθώς και τις προαναφερόμενες διατάξεις περί δημοσίων κτημάτων, κυρίως δε την υποχρέωση του, να μην αναιρεθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας του αιγιαλού και παραλίας.
9. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης απαγορεύεται :
α. Οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει το χαρακτήρα του κοινοχρήστου χώρου και εγκυμονεί κινδύνους πρόκλησης ζημιάς τόσο στον ίδιον όσο και στον περιβάλλοντα χώρο.
β. Η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή σταθερής κατασκευής όπως στεγάστρων, τσιμεντοστρώσεων, πλακοστρώσεων, επιχωματώσεων κλπ.
γ. Η τοποθέτηση σκηνών και η στάθμευση τροχόσπιτων μέσα στον κοινόχρηστο χώρο. Επιβάλλεται η υποχρέωση ανάρτησης σχετικών ενημερωτικών πινακίδων που θα αναφέρονται στη συγκεκριμένη απαγόρευση.
δ. Η κατασκευή οποιουδήποτε έργου στους κοινόχρηστους χώρους χωρίς σχετική απόφαση και άδεια του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
ε. Η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση της χρήσης σε τρίτους, από τον Β΄ Συμβαλλόμενο, ακόμη και λόγω σύστασης και συμμετοχής του σε εταιρεία, οποιασδήποτε μορφής και ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής του.
10. Ο Β΄ Συμβαλλόμενος υποχρεούται στην καταβολή κάθε αναλογούντος τέλους.
11.Ρητώς συμφωνείται ότι συμπλήρωμα του παρόντος συμφωνητικού αποτελεί ο Κανονισμός Λειτουργίας που ψηφίστηκε με την προαναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αντίγραφο του οποίου παρέλαβε ο δεύτερος συμβαλλόμενος προς ων η παραχώρηση, δηλώνει δε ότι γνωρίζει το περιεχόμενο του και το αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται σπουδαίοι, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση τους, παρά μόνον με έγγραφο, αποκλείεται δε οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό μέσο, ακόμη και ο όρκος ή οι μάρτυρες, περί αυτής.
Τυχόν παράβαση έστω και ενός εξ’ αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να καταγγείλει αμέσως την σύμβαση.
Το παρόν συνετάχθη εις τετραπλούν και έλαβε ένα ο Β΄ Συμβαλλόμενος τα δε άλλα ο Δήμος, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                    Ο ΥΠΕΡ ΟΥ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ