skip to main content

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΛΥΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  - 11913 -    

 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 Στο Πέραμα Δήμου Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης, σήμερα 06  του μήνα Ιουνίου του έτους 2012 οι υπογράφοντες το παρόν, αφενός μεν ο Νικηφόρος Μιχαήλ του Γεωργίου, κάτοικος Καλύβου Δήμου Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης, (ΑΦΜ : 029638250) που θα ονομάζεται στο εξής «εκμισθωτής», αφετέρου δε ο Δημήτριος Κόκκινος του Γεωργίου, κάτοικος Περάματος δήμου Μυλοποτάμου, Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος του εδρεύοντα στο Πέραμα Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ», που θα ονομάζεται χάριν συντομίας «μισθωτής» (ΑΦΜ : 997820850), υπογράφει δε το παρόν μετά την με αριθμό 292/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μυλοποτάμου, για την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του αγροτικού ιατρείου Καλύβου, η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 και κρίθηκε νόμιμη, όπως αποδεικνύεται από το με αριθμό 423/30-5-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατά τρίτον δε

ο Νικηφόρος Μιχαήλ του Ορέστη (ΑΦΜ 100077934), κάτοικος Καλύβου του Δήμου Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης, που υπογράφει το παρόν ως εγγυητής του εκμισθωτή, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:     

Ο «εκμισθωτής» δήλωσε ότι έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, ένα ακίνητο εντός του οικισμού Καλύβου, που είναι ισόγειο κατάστημα με εξωτερική τουαλέτα, εμβαδού 30,00 τ.μ. επί οικοπέδου 482,52 τ.μ. και συνορεύει Βόρεια με επαρχιακή οδό, Νοτιά με περίβολο δημοτικού σχολείου, Ανατολικά με παλαιά διώροφη οικοδομή ιδιοκτησίας Βασσάλου Γεωργίου και Δυτικά με δημοτική οδό και στο εξής θα ονομάζεται «μίσθιο».

Το μίσθιο αυτό, συμφωνεί σήμερα ο «εκμισθωτής» να μισθώσει στον «μισθωτή», για να το  χρησιμοποιήσει για την συγκεκριμένη χρήση που θα καθορισθεί ρητά με το παρόν με τους εξής ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

          ΔΙΑΡΚΕΙΑ της μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ορισμένη, για πέντε (5) έτη και άρχεται από της υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης του μίσθιου και λήγει την ίδια ημερολογιακή ημέρα, μετά από πέντε  έτη, οπότε και θα αποδοθεί το μίσθιο ελεύθερο, εκτός αν συμφωνηθεί νομίμως παράταση της μίσθωσης και πέραν του μισθωτικού χρόνου.

2. ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ορίζεται το ποσό των εκατό ευρώ (100 €). Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Μυλοποτάμου, σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

3. ΧΡΗΣΗ. Το μίσθιο συμφωνείται ότι θα χρησιμοποιηθεί  για τη στέγαση του Αγροτικού Ιατρείου Καλύβου, χωρίς να αποκλείεται η χρήση του και για στέγαση άλλων υπηρεσιών του μισθωτή.

4. Ο μισθωτής δεσμεύεται να κάνει καλή χρήση του μίσθιου, να το διατηρεί καθαρό και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, για να αποφεύγονται φθορές ή βλάβες, να μην δημιουργεί θορύβους και εκπομπές, να τηρεί τους όρους ασφαλείας και πυρασφαλείας, να τηρεί πιστά τις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, να καταβάλλει τα νόμιμα τέλη υπέρ τρίτων και δαπάνες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης του μίσθιου, να προστατεύει αυτό από οποιαδήποτε καταπάτηση τρίτου.

5. Σήμερα ο «εκμισθωτής» και προ της υπογραφής του παρόντος προσκομίζει την με αριθμό 3758110014767/01-06-2012 Εγγυητική επιστολή της τράπεζας Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε. για ποσό 120,00 ευρώ, για εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης.

6. Το παρόν συνυπογράφει και ο Νικηφόρος Μιχαήλ του Ορέστη, κάτοικος Καλύβου Δήμου Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης, ο οποίος δηλώνει ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου του παρόντος, εγγυάται την από μέρους του «εκμισθωτή» καλή τήρηση των όρων του παρόντος, παραιτούμενος όλων των ενστάσεων των άρθρων 853, 855, 858, 862, 863, 867, 868 και 869  του Αστικού Κώδικα καθώς και από κάθε άλλη ένσταση ή δικαίωμα του κατά του εκμισθωτή.

7. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του μισθωτηρίου, ολόκληρου ή όρων αυτού παρά μόνον εγγράφως και υπό την προϋπόθεση τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων. Όλοι οι όροι ανάγονται σε ουσιώδεις.

Έτσι συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του παρόντος αφού το διάβασαν και το υπογράφουν ως ακολούθως.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                                                                         

      Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ                              ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                           

 

 

Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ

 

 ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΟΥ ΟΡΕΣΤΗ