skip to main content

Σύμβαση εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου με τον κ. Σωπασή Μιχαήλ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)

 

Στο Πέραμα Δήμου Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης, σήμερα 17 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, οι υπογράφοντες το παρόν, αφενός μεν ο Δημήτριος Κόκκινος του Γεωργίου, κάτοικος Περάματος Δήμου Μυλοποτάμου, Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος του εδρεύοντα στο Πέραμα Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ», που θα ονομάζεται χάριν συντομίας «εκμισθωτής» (ΑΦΜ :997820850), υπογράφει δε το παρόν μετά την με αριθμό 77/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την απευθείας εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου προς τον κατωτέρω μισθωτή, η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 και κρίθηκε νόμιμη, όπως αποδεικνύεται από το με αριθμό 408/15-05-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης,   αφετέρου δε ο Μιχαήλ Σωπασής του Γεωργίου, κάτοικος Μπαλί Δήμου Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης, (ΑΦΜ : 072800815), που θα ονομάζεται στο εξής «μισθωτής», καθώς και η  Λυρώνη Ευαγγελία του Ανδρέα, κάτοικος Μπαλί του Δήμου Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης, που υπογράφει το παρόν ως εγγυητής του μισθωτή, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:     

Ο «εκμισθωτής» δήλωσε ότι έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, ένα δημοτικό ακίνητο στη θέση «Βλυχύ Νερό» συνοικισμού Βλυχάδας, της Τοπικής Κοινότητας Μελιδονίου και συγκεκριμένα στα ανατολικά όρια του οικισμού, έκτασης ενός στρέμματος, που είναι καταχωρημένο με αριθμό 17 στα κτηματολόγια της τέως κοινότητας Μελιδονίου ως «αγροτικό κτήμα και συγκεκριμένα ως «… οικόπεδον του φρέατος, μετά του παρ’ αυτώ ποτιστηρίου», που κείται εις θέσιν “Βλυχύ Νερό” Συνοικισμού Βλυχάδας συνορευόμενον γύρωθεν κτήμασι προς Ν. Εμμαν. Μαυρομουστακάκη, προς Β. θάλασσα, προς Α. Ιωάννης Γ. Νησανάκης και προς Δ. Ιωάννης Μανωλιούδης…», που στο εξής θα ονομάζεται «μίσθιο».

Το μίσθιο αυτό, συμφωνεί σήμερα ο «εκμισθωτής» να μισθώσει στον «μισθωτή», για να το  χρησιμοποιήσει για την συγκεκριμένη χρήση που θα καθορισθεί ρητά με το παρόν με τους εξής ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

          ΔΙΑΡΚΕΙΑ της μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ορισμένη, για έξι (6) έτη και άρχεται από της υπογραφής του συμφωνητικού μίσθωσης και λήγει την ίδια ημερολογιακή ημέρα, μετά από έξι έτη. Κατά την λήξη της μίσθωσης μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου διάρκειας, ο μισθωτής υποχρεούται να αποδώσει στον εκμισθωτή το μίσθιο ελεύθερο, χωρίς καμία όχληση ή άλλη προειδοποίηση, εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως παράταση της μίσθωσης και πέραν του μισθωτικού χρόνου.

Σιωπηρή ανανέωση ή παράταση της παρούσας μίσθωσης αποκλείεται, εκτός αν υπάρχει έγγραφη συμφωνία του εκμισθωτή. Υποχρεούται συνεπώς ο μισθωτής και όποιος έλκει δικαιώματα από αυτόν, εφόσον δεν συμφωνηθεί εγγράφως ή δεν υφίσταται νόμιμη παράταση, να παραδώσει, ελεύθερη, χωρίς βάρη και στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε, την χρήση του μίσθιου, κατά την λήξη της μίσθωσης, χωρίς καμία όχληση από μέρους του εκμισθωτή. Η χρήση του μίσθιου που τυχόν θα γίνει από τον μισθωτή μετά την λήξη της μίσθωσης δεν λογίζεται σιωπηρή ανανέωση ή αναμίσθωση ή παράταση της μίσθωσης. Η είσπραξη από μέρους του εκμισθωτή στην περίπτωση αυτή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού, αποτελεί αποζημίωση για την χρήση του μίσθιου. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται ο μισθωτής να καταβάλει, ανά ημέρα μίσθωσης, το 1/365 του τότε καταβαλλόμενου ετήσιου μισθώματος. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης των δικαιωμάτων του εκμισθωτή δεν μπορεί να θεωρηθεί σιωπηρή παραίτηση.

2. ΕΤΗΣΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ορίζεται το ποσό των  τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 €).

Το μίσθωμα θα καταβάλλεται στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Μυλοποτάμου, για κάθε μισθωτικό έτος, τους μήνες Ιούνιο και Σεπτέμβριο, ισόποσα. Η καταβολή θα αποδεικνύεται μόνον με την έκδοση του σχετικού αποδεικτικού της ταμειακής υπηρεσίας.

Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη αναπροσαρμογή.

Ο μισθωτής θα καταβάλλει και όλες τις υπόλοιπες νόμιμες επιβαρύνσεις (τέλος χαρτοσήμου, τέλη υπέρ τρίτων κ.λ.π.).

Ομοίως η καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος, καθώς και των άλλων δαπανών που αναφέρονται στο παρόν ή η μη τήρηση κάποιου από τους όρους του παρόντος, από τον μισθωτή, δίνει το δικαίωμα στον εκμισθωτή να επιδιώξει την καταβολή των μισθωμάτων που οφείλονται, να παρακρατήσει την εγγύηση, να ζητήσει την ανόρθωση κάθε άλλης ζημίας και να ζητήσει την απόδοση του μίσθιου.

3. ΧΡΗΣΗ. Το μίσθιο συμφωνείται ότι θα χρησιμοποιηθεί  αποκλειστικά και μόνον ως  θέση τοποθέτησης αναψυκτηρίου, αποκλειομένης κάθε άλλης χρήσης.

Απαγορεύεται η αλλαγή στην χρήση του μίσθιου, εκτός αν συμφωνηθεί εγγράφως μεταξύ των συμβαλλομένων.

Επίσης, απαγορεύεται απολύτως η παραχώρηση σε άλλον της χρήσης του μίσθιου από τον μισθωτή ή η υπομίσθωση.

4. Ο μισθωτής έλεγξε το μίσθιο και δηλώνει ότι είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του για την συμφωνημένη χρήση και ότι βρίσκεται στην κατάσταση που το επιθυμεί και κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει. Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή για την πραγματική ή νομική κατάσταση του μίσθιου (την οποία ο μισθωτής με την υπογραφή του παρόντος τεκμαίρεται ότι έλαβε γνώση και   αποδέχεται) και συνεπώς ο εκμισθωτής δεν υποχρεούται σε κανενός είδους αποζημίωση, μείωση του μισθώματος ή επιστροφή αυτού, ή λύση της μίσθωσης, για τους παραπάνω λόγους ή για την τυχόν μη χρήση του μίσθιου από τον μισθωτή, για οποιοδήποτε λόγο (λ.χ. λόγω μη λήψης αδειών), ιδίως δε δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή  για οποιαδήποτε εκνίκηση του ακινήτου ή τυχόν δουλείες.

5. Οποιαδήποτε προσθετική, διορθωτική ή μεταρρυθμιστική εργασία, γίνει σε αυτό, από τον μισθωτή, ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης που θα απαιτηθεί, επιτρέπεται μετά από έγγραφη συμφωνία του εκμισθωτή Δήμου Μυλοποτάμου και θα γίνεται με πρωτοβουλία και έξοδα του μισθωτή, ο οποίος θα δηλώσει ότι κανενός είδους αποζημίωση (ή συνυπολογισμό με τα μισθώματα) δικαιούνται από τον εκμισθωτή, είτε μετά την λήξη της μίσθωσης είτε εάν δεν εγκατασταθεί καθόλου στο μίσθιο. Οποιαδήποτε επωφελής για το μίσθιο εγκατάσταση η οποία δεν αφαιρείται, χωρίς να προκληθεί βλάβη στο μίσθιο, θα παραμείνει σ αυτό και μετά το τέλος της μισθωτικής σχέσης και ουδεμία αποζημίωση θα μπορεί να αξιώσει γι’ αυτήν ο μισθωτής, ανεξάρτητα από την αξία της. Ο μισθωτής θα δύναται να αφαιρέσει μόνον εγκαταστάσεις που έκανε στο μίσθιο κατά την αποχώρηση του απ’ αυτό μετά την λήξη του μισθωτικού χρόνου, εφόσον η αφαίρεση τους δεν προκαλεί βλάβη στο μίσθιο και υπό την προϋπόθεση αποκατάστασης του μίσθιου στην κατάσταση που ήταν πριν την εγκατάσταση του.

Ο εκμισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης ή της τυχόν παράτασης της, δεν υποχρεούται σε καμία επισκευή ή δαπάνη ή προσθήκη, ούτε και απολύτως αναγκαία ή λόγω φθοράς οφειλόμενης στην συνήθη χρήση.

          6. ΥΠΟΜΙΣΘΩΣΗ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ. Δεν επιτρέπεται στον «μισθωτή» να παραχωρήσει την χρήση του μίσθιου, ή να υπομισθώσει αυτό, σε άλλο πρόσωπο.

7. Ο μισθωτής δεσμεύεται να κάνει καλή χρήση του μίσθιου, να το διατηρεί καθαρό και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, για να αποφεύγονται φθορές ή βλάβες, να μην δημιουργεί θορύβους και εκπομπές, να τηρεί τους όρους ασφαλείας και πυρασφαλείας, να τηρεί πιστά τις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, να καταβάλλει τα νόμιμα τέλη υπέρ τρίτων και δαπάνες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης του μίσθιου, να προστατεύει αυτό από οποιαδήποτε καταπάτηση τρίτου, άλλως ευθύνεται σε αποζημίωση.

Επίσης υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου και τις τυχόν δουλείες υπέρ αυτού, τα όρια του και την εν γένει κατάστασή του καλή και να το παραδώσει στην κατάσταση που το παρέλαβε με τη λήξη της μίσθωσης.

          Ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα ανά τακτά χρονικά Διαστήματα να επισκέπτεται το μίσθιο, για να το ελέγχει δια των τεχνικών του υπηρεσιών.

8. Σήμερα ο «μισθωτής» και προ της υπογραφής του παρόντος καταβάλλει σαν εγγύηση, την με αριθμό 3758110014624 εγγυητική επιστολή, που εκδόθηκε από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ ποσό 400,00 ευρώ, για εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης και ιδίως του εγκαίρου της καταβολής των μισθωμάτων.

9. Το παρόν συνυπογράφει και η Λυρώνη Ευαγγελία του Ανδρέα, κάτοικος Μπαλί Δήμου Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης, η οποία δηλώνει ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου του παρόντος, εγγυάται την από μέρους του «μισθωτή» καλή τήρηση των όρων του παρόντος και ιδίως την εμπρόθεσμη και προσήκουσα καταβολή του μισθώματος, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εις ολόκληρον με αυτόν, ως αυτοφειλέτης, παραιτούμενος όλων των ενστάσεων των άρθρων 853, 855, 858, 862, 863, 867, 868 και 869  του Αστικού Κώδικα καθώς και από κάθε άλλη ένσταση ή δικαίωμα του κατά του εκμισθωτή.

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ : Ο μισθωτής υποχρεούται να μην εμποδίζει την ελεύθερη πρόσβαση και χρήση των δημοτικών αφοδευτηρίων.

Η παρούσα απόφαση αφορά   την παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου, ενώ για τυχόν άλλες αδειοδοτήσεις θα πρέπει να υποβληθεί σχετική αίτηση και θα εξετασθούν οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά αυτοτελώς.

11. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του μισθωτηρίου, ολόκληρου ή όρων αυτού παρά μόνον εγγράφως και υπό την προϋπόθεση τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων. Όλοι οι όροι ανάγονται σε ουσιώδεις. Η παραβίαση έστω και ενός όρου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα στον «εκμισθωτή» να λύσει μονομερώς την παρούσα σύμβαση με καταγγελία της μίσθωσης και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου και της χρήσης του.

Έτσι συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του παρόντος αφού το διάβασαν και το υπογράφουν ως ακολούθως.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

   Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

  ΣΩΠΑΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

  Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ

 

 ΛΥΡΩΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ