skip to main content

Σύμβαση εκμίσθωσης ακινήτου του Δήμου με τον κ. Τσαγλιώτη Ελευθέριο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  - 9818 -    

 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

               (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ)

Στο Πέραμα Δήμου Μυλοποτάμου του νομού Ρεθύμνης, σήμερα 14 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, οι υπογράφοντες το παρόν, αφενός μεν ο Ελευθέριος Τσαγλιώτης του Γεωργίου, κάτοικος Μπαλί Δήμου Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης, (ΑΦΜ : 042291730) που θα ονομάζεται στο εξής «εκμισθωτής», αφετέρου δε ο Δημήτριος Κόκκινος του Γεωργίου, κάτοικος Περάματος δήμου Μυλοποτάμου, Δήμαρχος Μυλοποτάμου, ο οποίος ενεργεί εν προκειμένω ως νόμιμος εκπρόσωπος του εδρεύοντα στο Πέραμα Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ», που θα ονομάζεται χάριν συντομίας «μισθωτής» (ΑΦΜ : 997820850), υπογράφει δε το παρόν μετά την με αριθμό 17/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την απευθείας μίσθωση ακινήτου από τον κατωτέρω μισθωτή, η οποία ελέγχθηκε ως προς την νομιμότητα της και εγκρίθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2012 και κρίθηκε νόμιμη, όπως αποδεικνύεται από το με αριθμό 245/10-04-2012 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, κατά τρίτον δε η Χελιδώνη Μαρία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μπαλί του Δήμου Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης, που υπογράφει το παρόν ως εγγυητής του εκμισθωτή, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:     

Ο «εκμισθωτής» δήλωσε ότι έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή του, ένα δημοτικό ακίνητο στη θέση «Λιμάνι» οικισμού Μπαλί, της Τοπικής Κοινότητας Μελιδονίου που είναι ισόγειο κατάστημα με συνεχόμενη αποθήκη, εμβαδού 28,35 τ.μ. επί οικοπέδου 52,77 τ.μ. που συνορεύει, Βορειοδυτικά με δημοτική οδό, Νοτιοδυτικά με δημοτική οδό, Νοτιοανατολικά με παλαιά ισόγεια οικοδομή ιδιοκτησίας της τέως Κοινότητας Μελιδονίου και ήδη Δήμου Γεροποτάμου και Βορειοανατολικά με παλαιά τριώροφη οικοδομή ιδιοκτησίας Ιωάννη Ψωμά και στο εξής θα ονομάζεται «μίσθιο».

Το μίσθιο αυτό, συμφωνεί σήμερα ο «εκμισθωτής» να μισθώσει στον «μισθωτή», για να το  χρησιμοποιήσει για την συγκεκριμένη χρήση που θα καθορισθεί ρητά με το παρόν με τους εξής ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

          ΔΙΑΡΚΕΙΑ της μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται ορισμένη, για πέντε (5) έτη και άρχεται από της υπογραφής του πρωτοκόλλου παράδοσης του μίσθιου και λήγει την ίδια ημερολογιακή ημέρα, μετά από πέντε  έτη, οπότε και θα αποδοθεί το μίσθιο ελεύθερο, εκτός αν συμφωνηθεί νομίμως παράταση της μίσθωσης και πέραν του μισθωτικού χρόνου.

2. ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ ορίζεται το ποσό των πεντακοσίων  ευρώ (500 €). Το μίσθωμα θα καταβάλλεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Μυλοποτάμου, σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.

Το μίσθωμα θα παραμείνει σταθερό και χωρίς αναπροσαρμογή μέχρι την 30-6-2013, όπως ορίζει ο Ν. 4002/2011, εν συνεχεία δε θα αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 100% του εκάστοτε δείκτη τιμαρίθμου του κόστους ζωής που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος για τους αμέσως προηγούμενους 12 μήνες με βάση υπολογισμού το καταβαλλόμενο μίσθωμα του προηγούμενου έτους και εφόσον αυτό επιτρέπεται από τον νόμο.

3. ΧΡΗΣΗ. Το μίσθιο συμφωνείται ότι θα χρησιμοποιηθεί  για τη στέγαση του Λιμενικού Φυλακίου Μπαλί, χωρίς να αποκλείεται η χρήση του και για στέγαση άλλων υπηρεσιών του μισθωτή.

4. Ο μισθωτής δεσμεύεται να κάνει καλή χρήση του μίσθιου, να το διατηρεί καθαρό και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, για να αποφεύγονται φθορές ή βλάβες, να μην δημιουργεί θορύβους και εκπομπές, να τηρεί τους όρους ασφαλείας και πυρασφαλείας, να τηρεί πιστά τις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, να καταβάλλει τα νόμιμα τέλη υπέρ τρίτων και δαπάνες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης του μίσθιου, να προστατεύει αυτό από οποιαδήποτε καταπάτηση τρίτου.

5. Σήμερα ο «εκμισθωτής» και προ της υπογραφής του παρόντος προσκομίζει την με αριθμό 144322/08-08-2012 Εγγυητική επιστολή της τράπεζας Τράπεζα Κύπρου για ποσό 600,00 ευρώ, για εξασφάλιση της τήρησης των όρων της μίσθωσης.

6. Το παρόν συνυπογράφει και η Χελιδώνη Μαρία του Κωνσταντίνου, κάτοικος Μπαλί Δήμου Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης, ο οποίος δηλώνει ότι έλαβε γνώση του περιεχομένου του παρόντος, εγγυάται την από μέρους του «εκμισθωτή» καλή τήρηση των όρων του παρόντος, παραιτούμενος όλων των ενστάσεων των άρθρων 853, 855, 858, 862, 863, 867, 868 και 869  του Αστικού Κώδικα καθώς και από κάθε άλλη ένσταση ή δικαίωμα του κατά του εκμισθωτή.

7. Δεν επιτρέπεται τροποποίηση του μισθωτηρίου, ολόκληρου ή όρων αυτού παρά μόνον εγγράφως και υπό την προϋπόθεση τήρησης των νόμιμων προϋποθέσεων. Όλοι οι όροι ανάγονται σε ουσιώδεις.

Έτσι συμφώνησαν οι συμβαλλόμενοι, οι οποίοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του παρόντος αφού το διάβασαν και το υπογράφουν ως ακολούθως.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

                                                                   

      Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ                                            Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

   ΤΣΑΓΛΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ                       ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

        Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ

 

     ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ