skip to main content

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων στο Τ.Κ. Δοξαρού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πέραμα 30-08-2022
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
Αρ. Πρωτ.  7732
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση     :  Πέραμα
Πληροφορίες :  Ε. Βεδεργιωτάκη
Τηλέφωνο      :  2834-340355
Fax:               :  2834-022913
Email:            :  lenaveder@gmail.com
 
ΠΡΟΣ:  1. Μ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.
 e-mail: m-sfakianakis@hotmail.com
2. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
 e-mail: vaggelioc@gmail.com
3. ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ
e-mail: christod_n@hotmail.com

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση     :  Πέραμα

Πληροφορίες :  Ε. Βεδεργιωτάκη

Τηλέφωνο      :  2834-340355

Fax:               :  2834-022913

Email:            :  lenaveder@gmail.com

Πέραμα 20-09-2022

Αρ. Πρωτ.  8539

ΠΡΟΣ: 

1.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με δ.τ. " ΚΤΙΣΙΣ Ε.Ε"

 ktisisee@gmail.com

 2.Ε. ΣΙΓΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Τ.Ε.

 msiganos2@gmail.com

 3.ΞΕΚΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

exeka@teemail.gr 

 

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προσφοράς για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων στο Τ.Κ. Δοξαρού».

 

Ο Δήμος  Μυλοποτάμου  πρόκειται  να υλοποιήσει το έργο «Τσιμεντόστρωση αγροτικών δρόμων στο Τ.Κ. Δοξαρού».

 Λαμβάνοντας υπόψη:

1.       Την από 10-11-2021 μελέτη του τμήματος τεχνικών Η/Μ έργων και συγκοινωνιών για την εκτέλεση του έργου του θέματος

2.       Την  υπ’ αριθ. 264/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για το παραπάνω έργο προϋπολογισμού με ΦΠΑ 40.000,00€.

3.       Την με αριθμό : Α.Α.Υ. 577/2022 απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού 40.000,00 ευρώ

4.       Τις  διατάξεις του Ν. 4412/2016 άρθρο 118 , όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση με το άρθρο 50 του Ν. 4782/2021.

5.       Τη χρηματοδότηση του έργου από την Περιφέρεια Κρήτης (ΣΑΕΠ 502 ΚΑ 2014ΕΠ50200006).

6.       Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρ. 95 του Ν. 4412/2016.

7.       Το κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης που είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο           βάσει τιμής.

8.       Το γεγονός ότι η εκτέλεση των εργασιών θα ξεκινήσει με την υπογραφή της σύμβασης και η προθεσμία εκτέλεσης του συνόλου της σύμβασης είναι έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης μετά από αιτιολογημένο αίτημα του αναδόχου

9.       Αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση εκτέλεσης της σύμβασης είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Δόμησης  Δήμου Μυλοποτάμου

10.   Τις κάτωθι εφαρμοζόμενες διατάξεις για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και την εκτέλεση του έργου:

-   Ο ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

-   Ο Ν.4782/2021 (Φ.Ε.Κ.36/τ.Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».

-   Ο Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».

-   Ο Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

-   Ο Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”.

-   Το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

 

Παρακαλούμε αφού λάβετε υπόψη τα παραπάνω και τα στοιχεία της από 10-11-2021 συνημμένης μελέτης να υποβάλλετε σχετική προσφορά για το ανωτέρω έργο στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Για την συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία, απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή.

Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 03-10-2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

 

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.    Εν ισχύ βεβαίωση εγγραφής στο ΜΕΕΠ στην κατηγορία έργων: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

2.    Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), για τον οικονομικό φορέα και για τις κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει για τα δημόσια έργα που είναι σε εξέλιξη.

3.    Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας που να καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο   για το προσωπικό τους  με σχέση εξαρτημένης εργασίας, β) για έργα που εκτελεί μόνος του ή σε κοινοπραξία  και γ) για τα στελέχη-μηχανικούς του που στελεχώνουν το πτυχίο της εργοληπτικής επιχείρησης και που έχουν υποχρέωση ασφάλισης στον eΕΦΚΑ (τομέας πρώην ΕΤΑΑ – ΤΜΕΔΕ). Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) για το προσωπικό τους με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Δεν αποτελούν απόδειξη ενημερότητας της προσφέρουσας εταιρίας, αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν το πτυχίο της εταιρίας ως εταίροι.

4.    Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και  δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

5.    Απόσπασμα του ποινικού μητρώου το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του. Το ποινικό μητρώο αφορά: α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.Ε.Ε.) και Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών ( Ι.Κ.Ε ), τους διαχειριστές, β) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) Στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον, κατά περίπτωση, νόμιμο εκπρόσωποι.

6.      «Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας»,  με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης καθώς και ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.

7.    Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

8.    Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι : α) ο ίδιος ή ελεγχόμενο από αυτόν φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν έχει συνάψει σύμβαση εκτέλεσης έργου του άρθρου 118  του Ν. 4412/2016 για διάστημα 12 μηνών πριν την προσφορά, β) δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 και το άρθρο 74  του Ν. 4412/2016, γ) δεν  έχει επιβληθεί σε βάρος του  η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις καθώς και δ) δεν  έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.          

9.    Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. υποβάλλονται πιστοποιητικά χορηγούμενα από τα αρμόδια επιμελητήρια και φορείς (ΤΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΕΕΤΕΜ), όπως προβλέπεται στη με αριθ.Δ15/οικ/24298/28.07.2005 (Β΄ 1105) απόφαση, περί ενημερότητας πτυχίου, όπως ισχύει, από τα οποία αποδεικνύεται ότι τα πρόσωπα με βεβαίωση του Μ.Ε.Κ. που στελεχώνουν την εργοληπτική επιχείρηση, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.

10.  Υπεύθυνη δήλωση, συνοδευόμενη από πίνακα όλων των υπό εκτέλεση έργων (είτε ως μεμονωμένος ανάδοχος είτε στο πλαίσιο κοινοπραξίας ή υπεργολαβίας) με αναφορά για το ανεκτέλεστο υπόλοιπο ανά έργο και το συνολικό ανεκτέλεστο, για τις εργοληπτικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ενημερότητα πτυχίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

Επιπλέον για νομικά πρόσωπα:

1.   Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.

2.   Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης , οικονομικού φορέα ο           οποίος είναι νομικό  πρόσωπο και συγκεκριμένα: α) Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών του ΓΕΜΗ , το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του. β) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης , το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την    υποβολή του.

3.  Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης υποβολής προσφοράς.

4.   Τα κατά περίπτωση, νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). 

 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν  προσφορά (άρθρο 120 παρ.3α του Ν4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του      Ν. 4782/2021). 

 

Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.gr, στην ιστοσελίδα του Δήμου Μυλοποτάμου www.dimosmylopotamou.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος www.tee.gr.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.Π.& Δ

ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

*Ο παραπάνω διαγωνισμός έχει αναρτηθεί στον ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ με συστημικό αριθμό 192450.