skip to main content

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο του κανονισμού

      Σκοποί του παρόντος κανονισμού είναι:

      Α) Η οργανωμένη κάλυψη των αναγκών των κτηνοτρόφων και αγροτών της περιοχής του Δήμου

      Μυλοποτάμου.

      Β) Η προστασία του δικτύου άρδευσης, για την σωστή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρηση

      του.

      Γ) Η ρύθμιση των σχέσεων  Δήμου  και πολίτη – χρήστη των υπηρεσιών της.

      Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτικές, και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν

      το δίκτυο άρδευσης. Αφορά επίσης όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις,

      φρεάτια, αγωγούς κ.τ.λ.).

Άρθρο 2ο

      Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το Δημοτικό δίκτυο άρδευσης ιεραρχούνται ως εξής:

      Με απόλυτη προτεραιότητα  ικανοποιούνται οι ανάγκες των ποιμνιοστασίων, θερμοκηπίων και

      ακολουθούν οι υπαίθριες καλλιέργειες κηπευτικών, και οι δενδρώδεις καλλιέργειες.

 

Άρθρο 3ο  

       Α) Στις  Τοπικές Κοινότητες  που υπάρχει επάρκεια νερού μπορούν οι υπαίθριες καλλιέργειες

       κηπευτικών να καλλιεργούνται και σε επιχειρησιακή μορφή. Το Δημοτικό  Συμβούλιο μπορεί με

       απόφαση του εφόσον δημιουργηθεί πρόβλημα έλλειψης νερού ή από υπερβολική κατανάλωση

       ή από άλλους λόγους να επιβάλλει περιοριστικά μέτρα και να προβεί στο διαχωρισμό κάποιας

       περιοχής σε τομείς.

       Β) Συστήνεται Δημοτική Επιτροπή Άρδευσης με σκοπό την αποδοτική διαχείριση και την εποπτεία

       του δημοτικού δικτύου άρδευσης. Η Δημοτική Επιτροπή είναι τριμελής και αποτελείται από :

       1) Τον εκάστοτε Αντιδήμαρχο Οικονομικών ως πρόεδρο και σε περίπτωση  που δεν υπάρχει, ο

       Δήμαρχος ορίζει άλλον αιρετό με απόφαση του.

       2) Τον Προϊστάμενο του τμήματος άρδευσης.

       3) Τον κατά τόπο υπεύθυνο υπάλληλο του για τον έλεγχο υδρομετρητών δικτύων (υδρονομέας,

       υδραυλικός….).

       Η Δημοτική Επιτροπή ΄Αρδευσης ασκεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

       Α) Εποπτεύει την λειτουργία και διαχείριση  των αρδευτικών δικτύων.

       Β) Βεβαιώνει με πράξη της τις αρδευτικές παραβάσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό

       και εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων.

       Γ) Δέχεται καταγγελίες καταναλωτών για τυχόν παράβαση καθήκοντος υδρονομέων και τις διαβιβάζει

       στο Δήμαρχο για περαιτέρω ενέργειες.   

       Δ) Η Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον τα δυο (2) από τα τρία (3) μέλη της. 

 

Άρθρο 4ο      

       Οι χρήστες του αρδευτικού δικτύου υποχρεούται  να τοποθετήσουν σταθερά υδρόμετρα στην

       εκμετάλλευση τους, με δική τους δαπάνη, διαφορετικά δεν επιτρέπεται η άρδευση από το δίκτυο του

       Δήμου.  

       Η τοποθέτηση του υδρομέτρου θα γίνεται μετά από αίτηση  του ενδιαφερόμενου στο Δήμο στην οποία

       θα αναφέρεται  :

       1. Ότι αποδέχεται τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό  άρδευσης.

       2. Ο αριθμός του υδρομέτρου που θα τοποθετηθεί, η  περιοχή άρδευσης που θα τοποθετηθεί καθώς και ο

       αριθμός της βάνας.

       Α) Απαγορεύεται η χρήση νερού από τα δίκτυα άρδευσης χωρίς την τοποθέτηση υδρόμετρου.

       Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο 500,00 € και καταλογισμός σε βάρος του της αξίας των κυβικών

       νερού που χρησιμοποιήθηκαν  κατ’εκτίμηση του αρμοδίου οργάνου.

       Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 1.000,00 € και διακόπτεται η παροχή οριστικά.

       Β) Απαγορεύεται αυστηρά η μεταφορά υδρόμετρου  από βάνα σε βάνα ή προσωρινή αφαίρεσή του

       καθώς και η αφαίρεση σφραγίδας του υδρομέτρου.  Ο παραβάτης τιμωρείται με πρόστιμο 300,00 €.

       Γ) Σε περίπτωση  βλάβης του υδρομετρητή, ο ιδιοκτήτης ενημερώνει αμέσως τις υπηρεσίες του Δήμου

       και φροντίζει για την άμεση επισκευή του ή την αντικατάστασή του με νέο και δεν κάνει χρήση του δικτύου

       μέχρι την επισκευή ή την τοποθέτηση νέου υδρομετρητή, εάν διαπιστωθεί σε γινόμενο έλεγχο από

       την υπηρεσία του Δήμου, ότι το υδρόμετρο δεν λειτουργεί και ο καταναλωτής συνεχίζει να κάνει χρήση

       νερού. Αφαιρείται  το υδρόμετρο χωρίς ειδοποίηση και επιβάλλεται πρόστιμο 300,00 € και τα κυβικά

       που είχαν καταναλωθεί μέχρι τότε κατ’ εκτίμηση της υπηρεσίας ανάλογα με την καλλιέργεια.

       Δ) Εφ’όσον ο καταναλωτής τοποθέτηση υδρόμετρο χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας τιμωρείται

       με πρόστιμο 200,00€.

       Ε) Κάθε αυθαίρετη επέμβαση σε υδρομετρητή με σκοπό την παρεμπόδιση της σωστής καταγραφής

       στην κατανάλωση του νερού, αποτελεί παράνομη πράξη  και επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον

       500,00 €   και χρεώνονται κατ’εκτίμηση  τα επιπλέον κυβικά ανάλογα με την καλλιέργεια.  

       ΣΤ) Σε περίπτωση που ο Υδρομετρητής δεν είναι τοποθετημένος στο κολεκτέρ επιβάλλεται πρόστιμο

       200,00 €.           

Άρθρο 5ο     

       1.- Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν και να επισκευάζουν τα ατομικά τους δίκτυα

       ώστε να μην υπάρχουν διαρροές  νερού (αποσυνδέσεις, σπασίματα κ.λ.π.). Σε περίπτωση

       παράλειψης υπόκεινται σε πρόστιμο 100 ευρώ το οποίο θα βεβαιώνεται ύστερα από σχετική έκθεση

       των οργάνων διανομής του νερού χωρίς καμία άλλη διαδικασία και θα γίνεται διακοπή νερού

       μέχρι αποκατάστασης της ζημιάς.

       2.- Υποχρεούνται επίσης να τοποθετούν τα ατομικά τους δίκτυα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην

       δημιουργούνται προβλήματα στην κυκλοφορία πεζών και οχημάτων και να μην εμποδίζουν την

       συντήρηση και επισκευή των αγροτικών δρόμων. Σε αντίθετη περίπτωση  ο Δήμος  δεν φέρει

       ουδεμία ευθύνη για ζημιές που τυχόν θα προκληθούν κατά την συντήρηση των Αγροτικών δρόμων.

 

Άρθρο 6ο

        Όταν γίνεται καλλιέργεια αγροκτημάτων είναι υποχρεωμένοι τόσο οι ιδιοκτήτες όσο και οι χειριστές

        των μηχανημάτων να ειδοποιούν τον Δήμο  για την υπόδειξη διέλευσης των δικτύων του προκειμένου

        να προστατευτούν  οι  υπόγειοι  αγωγοί.

        Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον προκληθεί ζημιά στους αγωγούς παροχής νερού ή στα κεντρικά

        δίκτυα αυτή θα επισκευάζεται από τα συνεργεία του Δήμου  και μόνο, ενώ η δαπάνη επισκευής καθώς

        και πρόστιμο 300 ευρώ θα βαρύνει αυτόν που προκάλεσε τη ζημιά και θα βεβαιώνεται άμεσα.

Άρθρο 7ο

       Οι καταναλωτές στις  Τοπικές Κοινότητες που κάνουν χρήση  του αρδευτικού δικτύου υποχρεούνται

       να διατηρούν πάντα τα υδρόμετρά τους σε λειτουργία, να είναι τοποθετημένα στις κεντρικές παροχές

       νερού  και η διατομή τους θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες που θα υπάρχουν  στην  Τοπική

       Κοινότητα  και την επάρκεια νερού.

 

Άρθρο 8ο

       1.- Για την κάλυψη των απαιτούμενων δαπανών (προσωπικού, ΔΕΗ, συντήρησης κ.λ.π )

       επιβάλλεται δικαίωμα καταβαλλόμενο από τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές ανά κυβικό μέτρο

       νερού καθώς και πάγιο η τιμή του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.

       2.- Υπόχρεοι για την καταβολή του δικαιώματος αυτού είναι όλοι εκείνοι που κάνουν χρήση του

       αρδευτικού έργου των Τοπικών Κοινοτήτων .

       3.- Η βεβαίωση και είσπραξη του δικαιώματος άρδευσης θα γίνεται ως εξής:

       Α) Στο τέλος της αρδευτικής περιόδου αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου θα καταγράφει τις ενδείξεις

       των υδρομέτρων και  θα συντάσσονται βεβαιωτικοί κατάλογοι για βεβαίωση και είσπραξη ο ένας

       τέλος Οκτωβρίου και εφόσον συνεχίζεται η αρδευτική περίοδος ο δεύτερος κατάλογος θα συντάσσεται

       τον Απρίλιο για τα υπόλοιπα του προηγούμενου έτους.

       Β) Ο βεβαιωτικός κατάλογος θα συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο για τους μήνες που έχουν οριστεί

       και οι εγγεγραμμένοι σ’ αυτόν υποχρεούνται να καταβάλλουν την οφειλή τους, χωρίς προσαυξήσεις        

       μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα αντίστοιχα.

       Γ) Στους δυστροπούντες να καταβάλλουν το αρδευτικό δικαίωμα μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι

       μηνών διακόπτεται η παροχή νερού στα αρδευόμενα κτήματά τους και επαναλαμβάνεται μόνον με

       την εξόφληση του λογαριασμού.

 

Άρθρο 9ο

       Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε επέκταση των αρδευτικών δικτύων από ιδιώτες χωρίς την

       έγγραφη άδεια του Δήμου.

Άρθρο 10ο

        Για την σωστή λειτουργία της Υπηρεσίας Άρδευσης, συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων – δικτύων

        – δεξαμενών και γενικά όλου του αρδευτικού έργου του Δήμου  υπεύθυνη είναι η Τεχνική Υπηρεσία του

        Δήμου.

        Μεταφορές – μετατοπίσεις υπογείων αγωγών άρδευσης που διέρχονται από αγροκτήματα ή οικόπεδα

        ιδιωτών γίνονται με δαπάνες του Δήμου  μόνο εφόσον προσκομισθεί άδεια οικοδομής, για να διαπιστωθεί

        η αναγκαιότητα μετατόπισης του αγωγού, σε διαφορετική περίπτωση η δαπάνη θα βαρύνει τον

        ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Άρθρο 11ο

        Την εποπτεία του αρδευτικού έργου και την τήρηση του παρόντος κανονισμού αναθέτουμε στην 

        Υπηρεσία Άρδευσης του Δήμου η οποία  είναι υποχρεωμένη να αναφέρει με αιτιολογημένη έκθεση  κάθε

        παράβαση που τυχόν διαπιστώσει.

Άρθρο 12ο

        Ο Δήμος  δεν έχει υποχρέωση για αποζημίωση των οποιονδήποτε καταναλωτών για τυχόν προσωρινή

        διακοπή ή ελάττωση της ποσότητας ή πιέσεως του νερού, καθώς και τυχών διακοπή του νερού από

        βλάβη ή ζημιά των μηχανημάτων του δικτύου ή διάρρηξη των σωλήνων από οποιανδήποτε αιτία.

 

Άρθρο 13ο

        Περιοριστικά μέτρα στις αρδευόμενες εκτάσεις εφόσον υπάρξει λόγος να παρθούν θα καθορίζονται

        με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 14ο

 ΒΕΒΑΙΩΣΗ-ΕΠΙΒΟΛΗ-ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ

  1. Κατά των καταλαμβανόμενων επ’αυτοφόρω ως υπαιτίων παραβάσεων που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτό, επιβάλλονται τα κατά περίπτωση οριζόμενα πρόστιμα.
  2. Η Δημοτική Επιτροπή Άρδευσης μετά τη διενέργεια αυτοψίας και εφόσον διαπιστώσει παραβίαση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, συντάσσει εις τριπλούν «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» στην οποία αναγράφονται :

                  Α) Τα προς εξατομίκευση του παραβάτη απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας

                  Β) Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης

                  Γ) Συνοπτική αναφορά της τελεσθείσας παράβασης και μνεία της διάταξης ή των διατάξεων του         

                      Κανονισμού που παραβιάζονται

                  Δ) Το ύψος του χρηματικού προστίμου που προτείνεται να επιβληθεί.

 

  1. Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται από όλα τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής ΄Αρδευσης.
  2. Από το τριπλότυπο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο επιδίδεται στον παραβάτη με αποδεικτικό το δεύτερο διαβιβάζεται στην Δ/νση Οικονομικών-Τμήμα  Εσόδων, περιουσίας και ταμείου του Δήμου Μυλοποτάμου με εισήγηση για την έκδοση απόφασης του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου επιβολής του κατά περίπτωση προτεινόμενου προστίμου και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος.
  3. Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό εκδίδονται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α’212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων». Σε περιπτώσεις συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον ίδιο υπαίτιο, η Τοπική Επιτροπή ΄Αρδευσης προβαίνει σε έγγραφη σύσταση προς αυτόν ορίζοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης. Μετά το πέραν του οριζόμενου χρόνου και εφόσον δεν συμμορφωθεί ο υπαίτιος, με  απόφαση του Δημάρχου μετά από εισήγηση της Τοπικής Επιτροπής ΄Αρδευσης μπορεί να επιβάλλεται σε βάρος του και νέο πρόστιμο επαυξημένο έως το διπλάσιο του ανώτερου προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου που ισχύει κατά περίπτωση.

 

   Άρθρο 15ο

      Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου

του Δήμου Μυλοποτάμου.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ