skip to main content

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η για Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ι. Δ. Ο. Χ. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτκού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου
Μυλοποτάμου του Νομού Ρεθύμνης για το έτος 2012

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιπετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ