skip to main content

Ανακοίνωση για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας 2 μηνών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΠΕΡΑΜΑ  05/05/2022  

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                                                         A. Π. 4081

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Πέραμα Μυλοποτάμου

Ταχ. Κώδικας : 74052

Πληροφορίες : Ι. Σταθάκη 

Τηλέφωνο : 2834340322

Fax : 2834340329

Email : perama1@otenet.gr   

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  διάρκειας έως δύο (2)μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 104/03-05-2022 (ΑΔΑ:Ω8Μ9ΩΚΞ-ΠΒΤ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα της σχολικής μονάδας του1ου Δημοτικού Σχολείου Περάματος, για την εξής, ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο:

 

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

-

ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

101

 

ΥΕ Καθαριστών/στριών

-

1ο Δημοτικό Σχολείο Περάματος

 

 

1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021) 

Έως δύο (2) μήνες

και συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022 δηλαδή έως 30/06/2022

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω (έως 65 ετών).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης μπορούν να το προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Μυλοποτάμου), πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης)
  3. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει

α)ο ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ) ,

β) ο Α.Μ.Α (ΙΚΑ) και

γ) ο ΑΜΚΑ

  1. Βεβαίωση ανεργίας[1] ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας  αν  υπάρχει.
  2. Βεβαίωση εμπειρίας στον ίδιο φορέα με την ίδια ειδικότητα (θα εκδοθεί αυτεπάγγελτα)

 

Στο οπισθόφυλλο της Αίτησης, επισυνάπτεται Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα Διαύγεια του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στον χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Μυλοποτάμου (Πέραμα) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη με την παρούσα Ανακοίνωση, αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: perama1@otenet.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα. 

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, δηλαδή έως και την Παρασκευή 06/05/2022. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

 


[1]Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο σχετική βεβαίωση ΟΑΕΔ και η ημερομηνία έκδοσής της δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων