skip to main content

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της αριθµ. 1253/04-02-2022 Ανακοίνωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΠΕΡΑΜΑ  09/02/2022  

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                                                         A. Π. 1372

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Πέραμα Μυλοποτάμου

Ταχ. Κώδικας : 74052

Πληροφορίες : Ι. Σταθάκη 

Τηλέφωνο : 2834340322

Fax : 2834340329

Email : perama1@otenet.gr      

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(της αριθµ. 1253/04-02-2022 Ανακοίνωσης)

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  διάρκειας (2) δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών

 Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 13/31-01-2022 (ΑΔΑ:6ΞΕΑΩΚΞ-ΚΔΑ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Την υπ’ αριθμ. 1253/04-02-2022 Ανακοίνωση για την πλήρωση μίας (1) θέσης προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας, κατηγορίας ΥΕ Κιθαριστριών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα της σχολικής μονάδας του Γυμνασίου Περάματος.
  3. Το γεγονός ότι στο πλαίσιο της παραπάνω ανακοίνωσης δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση
  4. Το γεγονός της εξαιρετικής και πρόσκαιρης ανάγκης στελέχωσης του Γυμνασίου Περάματος με έκτακτο προσωπικό της παραπάνω ειδικότητας λόγω χορηγούμενης αναρρωτικής άδειας στην υπάλληλο που υπηρετεί με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ.

Ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου ως εξής:

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

-

ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

101

 

ΥΕ Καθαριστών/στριών

-

Γυμνάσιο Περάματος

καθώς και σε όποια σχολική μονάδα προκύψει η ανάγκη αναπλήρωσης της καθαρίστριας λόγω covid-19. 

 

1

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021) 

Δύο  (2)  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

 Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω (έως 65 ετών).

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης μπορούν να το προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Μυλοποτάμου), πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης)
  3. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει

α)ο ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ) ,

β) ο Α.Μ.Α (ΙΚΑ) και

γ) ο ΑΜΚΑ

  1. Βεβαίωση ανεργίας[1] ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας  αν  υπάρχει.

 

Στο οπισθόφυλλο της Αίτησης, επισυνάπτεται Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης.

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα Διαύγεια του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στον χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Μυλοποτάμου (Πέραμα) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη με την παρούσα Ανακοίνωση, αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: perama1@otenet.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

 

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος) δηλαδή έως και την Παρασκευή 11/02/2022. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ


[1]Για την απόδειξη του κριτηρίου της ανεργίας απαιτείται αποκλειστικά και μόνο σχετική βεβαίωση ΟΑΕΔ και η ημερομηνία έκδοσής της δεν θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων