skip to main content

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ της αριθµ. 132/05-01-2022 Ανακοίνωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΠΕΡΑΜΑ  21/01/2022  

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ                                                         A. Π. 800

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 

Ταχ. Δ/νση : Πέραμα Μυλοποτάμου

Ταχ. Κώδικας : 74052

Πληροφορίες : Ι. Σταθάκη 

Τηλέφωνο : 2834340322

Fax : 2834340329

Email : perama1@otenet.gr                                                                                                                               

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

(της αριθµ. 132/05-01-2022 Ανακοίνωσης)

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ  διάρκειας έως (2) δύο μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών

Έχοντας υπόψη:

  1. Την υπ’ αριθμ. 433/30-12-2021 (ΑΔΑ:6ΞΝΔΩΚΞ-ΟΡΑ), απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  2. Την υπ’ αριθμ. 132/05-01-2022 Ανακοίνωση για την πλήρωση δύο (2) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας, κατηγορίας ΠΕ Νηπιαγωγών και ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα της δομής του Παιδικού Σταθμού Περάματος, τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν αλλά και τους πίνακες κατάταξης και επιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις αυτές.
  3. Το γεγονός ότι η προσληφθείσα στο πλαίσιο της παραπάνω ανακοίνωσης  για τη θέση ΠΕ Νηπιαγωγών αποχώρησε οικειοθελώς από τη υπηρεσία της για προσωπικούς λόγους.
  4. Το γεγονός της εξαιρετικής και πρόσκαιρης ανάγκης στελέχωσης της δομής του Παιδικού Σταθμού Περάματος με έκτακτο προσωπικό λόγω χορηγούμενων αδειών κυήσεως και ανατροφής τέκνου σε προσωπικό που υπηρετεί με σύμβαση ΙΔΟΧ (Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής- ΕΣΠΑ, Ετήσιες ανανεωνόμενες συμβάσεις).

 Ανακοινώνει

ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του Δήμου και συγκεκριμένα της δομής του παρακάτω παιδικού σταθμού, ως εξής:

ΚΩΔ. ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

-

ΔΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

101

 

 

 

ΠΕ Νηπιαγωγών

-

Παιδικός Σταθμός Περάματος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ελλείψει  αιτήσεων στην ειδικότητα  ΠΕ Νηπιαγωγών θα εξεταστούν αιτήσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

 

 

1

 

 

Α. Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και εκπαίδευσης ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην προσχολική ηλικία ή Επιστημών της εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων   Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριο τίτλο των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ  ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή του Ν. 3475/2006 ή άλλο ισότιμο τίτλο σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 

Έως Δύο  (2)  μήνες

Συγκεκριμένα από την υπογραφή της σύμβασης έως 10-03-2022

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν και να έχουν ηλικία από 18 ετών και άνω (έως 65 ετών).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης μπορούν να το προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου Μυλοποτάμου), πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης)
  3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση και ισοτιμία αυτού.
  4. Επίσημο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει

α)ο ΑΦΜ (π.χ. εκκαθαριστικό ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ) ,

β) ο Α.Μ.Α (ΙΚΑ) και

γ) ο ΑΜΚΑ

  1. Βεβαίωση ανεργίας[1] ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας  αν  υπάρχει.

Στο οπισθόφυλλο της Αίτησης, επισυνάπτεται Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).

Κώλυμα 8μηνης απασχόλησης δεν υπάρχει όταν ο υποψήφιος μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, που γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης, για την οποία ο εργαζόμενος πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω, δεν υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες απασχόλησης.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο Πρόγραμμα Διαύγεια του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στον χώρο ανακοινώσεων του κεντρικού καταστήματος του Δήμου Μυλοποτάμου (Πέραμα) και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την συνημμένη με την παρούσα Ανακοίνωση, αίτηση και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: perama1@otenet.gr

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Επισημαίνεται ότι: σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 γνωστό ως GDPR, που ετέθη σε εφαρμογή τον Μάιο 2018, καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, η συμμετοχή των υποψηφίων στη διαδικασία πρόσληψης με την οικειοθελή υποβολή αίτησης με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά προς τον Φορέα, συνεπάγεται τη συναίνεση του υποψηφίου για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, καθώς και για την ασφαλή διατήρησή τους σε αρχείο (φυσικό ή ψηφιακό) για συγκεκριμένο σκοπό και για όσο χρόνο απαιτείται, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι νόμιμες διαδικασίες πρόσληψης. Οι φορείς οφείλουν να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων από τυχόν υποκλοπή προκειμένου να επιτυγχάνεται η ασφαλής επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι διατηρούν το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής τους ανά πάσα στιγμή και κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης προς το Φορέα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μία (1) εργάσιμη ημέρα και συγκεκριμένα  η επόμενη εργάσιμη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, δηλαδή η Δευτέρα 24/01/2022. Συνεπώς, η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της ημέρας της Δευτέρας 24/01/2022.

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ